การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

มาตรา ๑๒ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๑๒ สาระสำคัญ

มาตรา ๑๒ สาระสำคัญ การจัดการศึกษาโดยสถาบันศาสนา

มาตรา ๔ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๔ สาระสำคัญ

มาตรา ๔ สาระสำคัญ “โรงเรียนนอกระบบ”หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีกาจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการสำเร็จการศึกษา และให้หมายความรวมถึงศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ

มาตรา ๔๙

อ่านทันที

มาตรา ๔๙

มาตรา ๔๙ บุคคล สาระสำคัญมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดย ทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สาระสำคัญมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ