เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

ข้อ ๑ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑ สาระสำคัญ

ข้อ ๑ สาระสำคัญหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน