เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

ข้อ ๑ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑ สาระสำคัญ

ข้อ ๑ สาระสำคัญหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ข้อ ๔ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๔ สาระสำคัญ

ข้อ ๔ สาระสำคัญในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแต่งตั้งผู้จัดการ ต้องแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (๑) มีสัญชาติไทย...

มาตรา ๑๒ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๑๒ สาระสำคัญ

มาตรา ๑๒ สาระสำคัญคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

มาตรา ๑๔ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๑๔ สาระสำคัญ

มาตรา ๑๔ สาระสำคัญทุนขั้นต่ำที่คนต่างด้าวใช้ในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่น้อยกว่าสองล้านบาทในกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในวรรคแรกเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ ทุนขั้นต่ำที่กำหนดในกฎกระทรวงสำหรับแต่ละธุรกิจต้องไม่น้อยกว่าสามล้านบาท...

มาตรา ๒๑ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๒๑ สาระสำคัญ

มาตรา ๒๑ สาระสำคัญผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เป็นบุคลธรรมดา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้...

มาตรา ๒๒(๕) สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๒๒(๕) สาระสำคัญ

มาตรา ๒๒(๕) สาระสำคัญผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เป็นนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ ผู้จัดการของนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑

มาตรา ๓๗ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๓๗ สาระสำคัญ

มาตรา ๓๗ สาระสำคัญให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งผู้อำนวยการคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนในระบบและแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบพร้อมกับส่งหลักฐานการแต่งตั้งผู้อำนวยการภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันแต่งตั้งผู้อำนวยการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาและสามารถทำงานให้กับโรงเรียนในระบบได้เต็มเวลา ผู้รับใบอนุญาตจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโดยไม่แต่งตั้งผู้อำนวยการตามวรรคหนึ่งก็ได้

มาตรา ๖๙ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๖๙ สาระสำคัญ

มาตรา ๖๙ สาระสำคัญให้มีผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์คนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (๑) มีสัญชาติไทย…