พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT in Education)

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ ผู้มีสิทธิขอรับเงินกองทุน

ข้อ ๒ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๒ สาระสำคัญ

ข้อ ๒ สาระสำคัญ วัตถุประสงค์ในการขอรับการจัดสรรเงินกองทุน

ข้อ ๓ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๓ สาระสำคัญ

ข้อ ๓ สาระสำคัญ การยื่นคำการจัดสรรเงินกองทุนขอพร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน

ข้อ ๔ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๔ สาระสำคัญ

ข้อ ๔ สาระสำคัญ หน้าที่ของสำนักงานกองทุนในการดำเนินการเมื่อได้รับคำขอการจัดสรรเงินกองทุน

ข้อ ๕ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๕ สาระสำคัญ

ข้อ ๕ สาระสำคัญ การพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุน

ข้อ ๖ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๖ สาระสำคัญ

ข้อ ๖ สาระสำคัญ วัตถุประสงค์ของกองทุน

ข้อ ๗ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๗ สาระสำคัญ

ข้อ ๗ สาระสำคัญ ที่มาของเงินกองทุน

ข้อ ๙ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๙ สาระสำคัญ

ข้อ ๙ สาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารกองทุน

ข้อ๖ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ๖ สาระสำคัญ

ข้อ๖ สาระสำคัญ การทำสัญญาและการเพิกถอนการจัดสรรเงินกองทุน

มาตรา ๔๗

อ่านทันที

มาตรา ๔๗

มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ

มาตรา ๔๗

อ่านทันที

มาตรา ๔๗

มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ