จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

ข้อ ๒

อ่านทันที

ข้อ ๒

ข้อ ๒ ให้สถานประกอบการมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนให้แก่ลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของสถานประกอบการนั้น

ข้อ ๒

อ่านทันที

ข้อ ๒

ให้สถานประกอบการมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนให้แก่ลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของสถานประกอบการนั้น

ข้อ ๒

อ่านทันที

ข้อ ๒

ข้อ ๒ ให้สถานประกอบการมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนให้แก่ลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของสถานประกอบการนั้น

ข้อ ๒

อ่านทันที

ข้อ ๒

ข้อ ๒ ให้สถานประกอบการมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนให้แก่ลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของสถานประกอบการนั้น

ข้อ ๔

อ่านทันที

ข้อ ๔

ข้อ ๕ กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพให้เฉพาะคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ ๖ ซึ่งผู้ขอเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพได้รับจากสถานศึกษาในประเทศ หรือสถานศึกษาต่างประเทศ

ข้อ ๕

อ่านทันที

ข้อ ๕

ข้อ ๕ กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพให้เฉพาะคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ ๖ ซึ่งผู้ขอเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพได้รับจากสถานศึกษาในประเทศ หรือสถานศึกษาต่างประเทศ

ข้อ ๕

อ่านทันที

ข้อ ๕

ข้อ ๕ กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพให้เฉพาะคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ ๖ ซึ่งผู้ขอเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพได้รับจากสถานศึกษาในประเทศ หรือสถานศึกษาต่างประเทศ

ข้อ ๕

อ่านทันที

ข้อ ๕

ข้อ ๕ กระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพให้เฉพาะคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ ๖ ซึ่งผู้ขอเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพได้รับจากสถานศึกษาในประเทศ หรือสถานศึกษาต่างประเทศ

ข้อ ๖

อ่านทันที

ข้อ ๖

ข้อ ๖ การเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ให้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในประเทศ ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพที่ได้จากการศึกษาตามหลักสูตรของรัฐ หรือหลักสูตรของเอกชนที่เปิดสอนในสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการหรือจากหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย (๒) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพต่างประเทศ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ได้จากการศึกษาวิชาชีพตามหลักสูตรของรัฐ หรือหลักสูตรของเอกชน

ข้อ ๖

อ่านทันที

ข้อ ๖

ข้อ ๖ การเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ให้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในประเทศ ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพที่ได้จากการศึกษาตามหลักสูตรของรัฐ หรือหลักสูตรของเอกชนที่เปิดสอนในสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการหรือจากหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย (๒) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพต่างประเทศ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ได้จากการศึกษาวิชาชีพตามหลักสูตรของรัฐ หรือหลักสูตรของเอกชน

ข้อ ๖

อ่านทันที

ข้อ ๖

ข้อ ๖ การเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ให้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในประเทศ ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพที่ได้จากการศึกษาตามหลักสูตรของรัฐ หรือหลักสูตรของเอกชนที่เปิดสอนในสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการหรือจากหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย (๒) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพต่างประเทศ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ได้จากการศึกษาวิชาชีพตามหลักสูตรของรัฐ หรือหลักสูตรของเอกชน

ข้อ ๖

อ่านทันที

ข้อ ๖

ข้อ ๖ การเทียบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ให้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพในประเทศ ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพที่ได้จากการศึกษาตามหลักสูตรของรัฐ หรือหลักสูตรของเอกชนที่เปิดสอนในสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการหรือจากหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย (๒) คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพต่างประเทศ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ได้จากการศึกษาวิชาชีพตามหลักสูตรของรัฐ หรือหลักสูตรของเอกชน