ปฏิรูปครู โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

มาตรา ๓๐ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๓๐ สาระสำคัญ

มาตรา ๓๐ สาระสำคัญคุณสมบัติทั่วไป ของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๓๑ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๓๑ สาระสำคัญ

มาตรา ๓๑ สาระสำคัญเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๔๔ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๔๔ สาระสำคัญ

มาตรา ๔๔ สาระสำคัญคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ( สาระสำคัญ)

มาตรา ๔๔ สาระสำคัญ 

อ่านทันที

มาตรา ๔๔ สาระสำคัญ 

มาตรา ๔๔ สาระสำคัญ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใดตามมาตรา ๓๑ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

มาตรา ๔๗ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๔๗ สาระสำคัญ

มาตรา ๔๗ สาระสำคัญผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจำกัดและเงื่อนไขตามข้อบังคับของคุรุสภา

มาตรา ๔๘ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๔๘ สาระสำคัญ

มาตรา ๔๘ สาระสำคัญผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

มาตรา ๔๙ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๔๙ สาระสำคัญ

มาตรา ๔๙ สาระสำคัญมาตรฐานวิชาชีพ

มาตรา ๕๐ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๕๐ สาระสำคัญ

มาตรา ๕๐ สาระสำคัญมาตรฐานการปฏิบัติตน

มาตรา ๕๒ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๕๒ สาระสำคัญ

มาตรา ๕๒ สาระสำคัญให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ

มาตรา ๕๔ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๕๔ สาระสำคัญ

มาตรา ๕๔ สาระสำคัญอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

มาตรา ๕๗ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๕๗ สาระสำคัญ

มาตรา ๕๗ สาระสำคัญผู้ถูกสั่งเพิกถอนจะยื่นขออีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน

มาตรา ๖๒ สาระสำคัญ

อ่านทันที

มาตรา ๖๒ สาระสำคัญ

มาตรา ๖๒ สาระสำคัญ ให้ มีคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทำ หน้าที่บริหารงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (๑) ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา