การสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ข้อ ๑

อ่านทันที

ข้อ ๑

ข้อ ๑ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำหลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร และการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณอุดหนุนวิทยาลัยชุมชน และเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกวิทยาลัยชุมชน

ข้อ ๑ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑ สาระสำคัญ

ข้อ ๑ สาระสำคัญ นักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ หากผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับ

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ ให้มีสำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอำนาจหน้าที่

ข้อ ๒ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๒ สาระสำคัญ

ข้อ ๒ สาระสำคัญ การศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เรียนอาจนำผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์มาเทียบระดับการศึกษากับการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบ

ข้อ ๒ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๒ สาระสำคัญ

ข้อ ๒ สาระสำคัญ การให้กู้ยืมเงินในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ให้กู้ยืมได้ ไม่เกินขอบเขต

ข้อ ๒ สาระสำคัญ  

อ่านทันที

ข้อ ๒ สาระสำคัญ  

ข้อ ๒ สาระสำคัญ  ให้วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน

ข้อ ๒๐ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๒๐ สาระสำคัญ

ข้อ ๒๐ สาระสำคัญ ให้กองทุนสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุน

ข้อ ๓ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๓ สาระสำคัญ

ข้อ ๓ สาระสำคัญ การเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

ข้อ ๓ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๓ สาระสำคัญ

ข้อ ๓ สาระสำคัญ สถานศึกษาเฉพาะทางใด ต้องการให้มีการเทียบวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เสนอขอเทียบวุฒิทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์

ข้อ ๓ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๓ สาระสำคัญ

ข้อ ๓ สาระสำคัญ "การเทียบระดับการศึกษา" หมายความว่า การนำผลการเรียน ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษานอกระบบที่จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะ และการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน มาประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง

ข้อ ๓ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๓ สาระสำคัญ

ข้อ ๓ สาระสำคัญ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้จ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข