การสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ ให้มีสำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอำนาจหน้าที่