การสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ หากผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับ