การสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ข้อ ๑ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑ สาระสำคัญ

ข้อ ๑ สาระสำคัญ นักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ