การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

อ่านทันที

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๑

อ่านทันที

ข้อ ๑

ข้อ ๑ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำหลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร และการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณอุดหนุนวิทยาลัยชุมชน และเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกวิทยาลัยชุมชน

ข้อ ๑ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑ สาระสำคัญ

ข้อ ๑ สาระสำคัญหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ข้อ ๑ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑ สาระสำคัญ

ข้อ ๑ สาระสำคัญ นักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ

ข้อ ๑๐ สาระสำคัญ หากผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับ

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ ผู้มีสิทธิขอรับเงินกองทุน

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ

อ่านทันที

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ

ข้อ ๑๖ สาระสำคัญ ให้มีสำนักงานกองทุนตั้งตัวได้ อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอำนาจหน้าที่

ข้อ ๒

อ่านทันที

ข้อ ๒

ข้อ ๒ ให้สถานประกอบการมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนให้แก่ลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของสถานประกอบการนั้น

ข้อ ๒

อ่านทันที

ข้อ ๒

ให้สถานประกอบการมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนให้แก่ลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของสถานประกอบการนั้น

ข้อ ๒

อ่านทันที

ข้อ ๒

ข้อ ๒ ให้สถานประกอบการมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนให้แก่ลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของสถานประกอบการนั้น

ข้อ ๒

อ่านทันที

ข้อ ๒

ข้อ ๒ ให้สถานประกอบการมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนให้แก่ลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของสถานประกอบการนั้น