อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย ดร.ทิพย์อนงค์ เลื่อนพุควัฒน์ นางสาวอังคณา สำเภาประเสริฐ
2553 ( 48 หน้า)

รายงานการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้เป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า การศึกษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้เรียนอย่างทั่วถึง มีคนที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาอยู่จำนวนมากจึงทำให้การศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนก็ต่ำกว่าเช่นเดียวกัน อีกทั้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 200 แห่ง ไม่ผ่านการรับรองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส่วนหนึ่งมีผลมาจากการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้นักเรียนและครูไม่มีความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียน และมาสอน ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบถ้วนตามตารางการเรียน นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดภาวการณ์ขาดแคลนครู ปัญหาด้านผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ที่ไม่สามารถเทียบโอนวุฒิของผู้เรียน ปัญหาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เนื่องจากสามจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน ทำให้การทำงานไม่มีเอกภาพทั้งทางศาสนา วัฒนธรรม ภาษา เป็นต้น