อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

คู่มือการดำเนินงานกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 28 หน้า)

คู่มือการดำเนินงานกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ฉบับนี้ชี้ให้เห็นถึงสาระสำคัญของกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษา ของประเทศ จุดมุ่งหมายสำคัญของการวิจัย ตลอดจนตัวอย่างหัวข้อการวิจัยที่ควรดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแต่ละประเด็นของนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล อันจะส่งผลต่อ การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้สูงขึ้นต่อไป ซึ่งผู้วิจัยสามารถนำเสนอหัวข้อและประเด็นการวิจัยได้ตรงตามความต้องการของนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างเต็มที่

รายงานผลการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 161 หน้า)

รายงานผลการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย กล่าวถึงการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เป็นเวทีนำเสนอ เผยแพร่ ตลอดจนให้การยกย่องและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นทางการศึกษา ซึ่งได้มีการคัดเลือกตามเกณฑ์คุณภาพให้นำเสนอในการประชุม จำนวน 24 เรื่อง จากผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามารับการคัดเลือกจำนวน 339 เรื่อง และมีการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ได้รับรางวัลจำนวน 3 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีสาระสำคัญที่สามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลได้จริง นอกจากนั้นมีการเสวนาประเด็นต่างๆ ด้านการวิจัยทางการศึกษา มีการนำเสนอนิทรรศการ และมีการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ โปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทยด้านงานวิจัยทางการศึกษา (Research Application) หรือ Re-Ed อันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลการวิจัยได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพื่อนำไปประยุกต์ ต่อยอด และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คู่มือการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา

โดย ครูวิไลวรรณ คำมั่น
2551 ( 5 หน้า)

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 11

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทิศนา แขมมณี รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน อ่อนน่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ
2548 ( 41 หน้า)

องค์ความรู้และนวัตกรรม : นโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนาการวิจัยระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

โดย ผศ.ดร.สุกัญญา โฆวิไลกูล ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546 ( 340 หน้า)

องค์ความรู้และนวัตกรรม : นโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนาการวิจัยระดับอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย กล่าวถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นว่าเอกสาร เรื่อง Knowledge and Innovation : A policy statement on research and research training ซึ่งเขียนโดย David Kemp มีเนื้อหาสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มีต่ออนาคตของการวิจัยและการพัฒนาอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลีย การให้ความสำคัญในการลงทุนด้านการวิจัยและการอบรมพัฒนา อันส่งผลให้ประเทศออสเตรเลียมีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจ อัตราการทำงานเติบโตขึ้น มีการพัฒนาและแก้ไชปัญหาสังคมรวมทั้งการศึกษาได้ดีขึ้น