อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

6 ก้าว 7 ยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2556

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 121 หน้า)

6 ก้าว 7 ยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2556 ฉบับนี้กล่าวถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง 12 คณะ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกรรมการสภาการศึกษาและอนุกรรมการสภาการศึกษาทุกท่าน ในการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 และการประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาได้ครบทุกคณะในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และได้รายงานผลการดำเนินงานของกรรมการสภาการศึกษา และอนุกรรมการสภาการศึกษา ไว้ในรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เล่มนี้แล้ว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 161 หน้า)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ 58 พรรษา ในปี 2556 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเห็นควรรวบรวมผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดำริ และจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

Guideline for Implementing United Nations Initiative: Putting Every Child in School

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 38 หน้า)

Office of the Education Council, a national agency for educational research and development on policies and plans, recognizes the importance and necessity of the initiative. For this reason, OEC prepared Guideline on Implementing United Nations Initiative: Putting Every Child in School by gathering statistical figures related to putting every child in school, comprising information on budgets, education opportunities at each level, in particular compulsory and basic education, including data on gender equity in getting education at all levels. In addition, the status of enrolment of 6 years old children at Grade 1 has been formulated in order to present the current situation of Thailand in putting every child in school and seeking measures of putting every child in school.

รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 102 หน้า)

รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ฉบับนี้กล่าวถึงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 เรื่องการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับองค์กรหลัก และองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการ องค์กร สถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การ UNESCO OECD สำนักงานเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอ เผยแพร่ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำกรอบแนวทางและเส้นทางความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาไทย ตามประเด็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคน เป็นต้น

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 166 หน้า)

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ฉบับนี้กล่าวถึงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกรรมการสภาการศึกษา และอนุกรรมการสภาการศึกษาทุกท่าน สภาการศึกษาได้รับอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และนโยบายรวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง สำนักงานฯ จึงได้จัดประมวลรายงานผลการดำเนินงานของกรรมการสภาการศึกษา และอนุกรรมการสภาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้น เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑

โดย นางเพ็ญจันทร์ นครอินทร์ นางพรพิมล เมธิรานันท์
2554 ( 171 หน้า)

ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561 กล่าวถึงสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ที่นานาประเทศทั่วโลกต้องใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านความร่วมมือ และการแข่งขันด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่มีการเปิดเสรีการค้าและบริการ เป็นเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ประเทศทั่วโลกต้องเร่งพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเทียบมาตรฐานสากล

การศึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย : เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน

โดย รายงานเรื่อง การศึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย :เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน ของ ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม และคณะ กล่าวว่า กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก นำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา ตั้งแต่การจัดการเรียนการสอนไปจนถึงระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการศึกษา ที่เชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงกับคุณวุฒิการศึกษา และการเทียบโอนประสบการณ์ เป็นแนวคิดสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ และการศึกษานอกระบบส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งแนวคิดดังกล่าวกำลังขยายวงกว้างไปทั่วโลกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2555 ( 200 หน้า)

รายงานเรื่อง การศึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย :เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน ของ ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม และคณะ กล่าวว่า กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก นำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษา ตั้งแต่การจัดการเรียนการสอนไปจนถึงระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นับเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการศึกษา ที่เชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ โดยใช้ระบบคุณวุฒิเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคลที่เชื่อมโยงกับคุณวุฒิการศึกษา และการเทียบโอนประสบการณ์ เป็นแนวคิดสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือระหว่างการศึกษาในระดับต่างๆ และการศึกษานอกระบบส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งแนวคิดดังกล่าวกำลังขยายวงกว้างไปทั่วโลกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ