อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

ระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหม่ Income Contingent Loan : ICL

โดย กลุ่มงานทรัพยากรเพื่อการศึกษา สํานักโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2547 ( 35 หน้า)

รายงานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเรื่อง ระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหม่ กล่าวถึง ในการทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การเงินอุดมศึกษาด้านรายรับระบบใหม่ : Income Contingent Loan (ICL) เพื่อให้ข้อเสนอจากการวิจัยเป็นที่เข้าใจและได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้เชิญ Professor Bruce Chapman มาบรรยายเกี่ยวกับหลักการแนวคิดของระบบกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต และประสบการณ์ในการนำไปใช้กับประเทศต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รายงานสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิจัยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2548 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

โดย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ และคณะ
2549 ( 120 หน้า)

รายงานสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย – สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิจัยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงริเริ่มให้มีโครงการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย – สหรัฐฯ และทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของโครงการฯ โดยเสด็จฯ เปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย –สหรัฐฯ ตลอดทุกครั้งที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการประชุมดังกล่าว จึงได้นำผลการประชุม เรื่อง การวิจัยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษมาประมวลจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย – สหรัฐฯ ฉบับภาษาไทย เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจโดยทั่วไป

รูปแบบและแนวทางการจัดการการศึกษาศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) ในสถาบันอุดมศึกษาไทย

โดย เกษม เพ็ญภินันท์ และคณะ
2553 ( 208 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) ในสถาบันอุดมศึกษาไทย จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาศิลปะศาสตร์ (Liberal Arts Education) ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งมีความหมายครอบคลุมทั้งการศึกษาด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ (Arts and Sciences) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาศิลปศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา ทบทวนการจัดการเรียนการสอนศิลปศาสตร์ของไทย และจัดทำกรณีศึกษาการจัดการศึกษาศิลปศาสตร์ที่มีการปฏิบัติดีเด่นของต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาศิลปศาสตร์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

การเปรียบเทียบสมรรถนะ : คู่มือสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
2546 ( 65 หน้า)

การเปรียบเทียบสมรรถนะ คู่มือสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย กล่าวถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ทำให้มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายงานฉบับนี้มาจากรายงานเรื่อง Benchmarking : A manual for Australian universities ของ Department of Education Training and Youth Affairs ; ประเทศออสเตรเลีย โดย Porf. Ken McKinnon และคณะ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดกิจกรรมการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย และเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถนำเกณฑ์ชี้วัดไปพัฒนาและหาจุดแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งสาระสำคัญสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ความคิดในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในรอบทศวรรษ

โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ
2546 ( 34 หน้า)

เอกสารเรื่องความคิดอุดมศึกษาไทยในรอบทศวรรษนี้ มีจุดเริ่มต้นจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลอุดมศึกษา โดยทุนสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของชุดงานวิจัยเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประชุม Thai-U.S. Roundtable เพื่อความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านอุดมศึกษา งานวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจ รวบรวม และสังเคราะห์สาระสำคัญจากเอกสารวิชาการที่สำคัญเกี่ยวกับการอุดมศึกษา เพื่อสะท้อนให้เห็นแนวความคิดในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในรอบทศวรรษ ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยพัฒนาฐานข้อมูลอุดมศึกษาระยะที่ 1 ซึ่งได้ทำการศึกษาเฉพาะข้อมูลของประเทศไทย และในระยะต่อไปอาจจะมีการดำเนินการวิจัยในลักษณะเดียวกันกับประเทศที่เป็นผู้นำและมีบทบาทต่อเวทีอุดมศึกษานานาชาติ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือการพัฒนาแหล่งข้อมูลอุดมศึกษาในการค้นคว้าที่จะอยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติต่อไป

การเงินอุดมศึกษาด้านรายรับระบบใหม่ Income Contingent Loan:ICL

โดย ศาสตราจารย์ ดร.เมธี ครองแก้ว และคณะ
2547 ( 275 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง การเงินอุดมศึกษาด้านรายรับระบบใหม่ จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากคณะทำงานด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ได้เสนอแนวคิดการปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาที่มุ่งปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการอุดหนุนผ่านด้านอุปทานหรือสถานศึกษา มาเป็นการอุดหนุนผ่านด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน โดยผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะเลขานุการของคณะทำงานฯ เห็นว่าแนวคิดดังกล่าวจะช่วยผลักดันการปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษาทั้งระบบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ ซึ่งจะส่งผลต่อผู้เรียนในฐานะที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาโดยตรง จึงได้สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต และการจัดทำเอกการเรื่อง การเงินอุดมศึกษาด้านรายรับระบบใหม่ : Income Contingent Loan : (ICL)

การให้เงินอุดหนุนของรัฐเพื่อการอุดมศึกษา : การศึกษาเปรียบเทียบกลไกการให้เงินอุดหนุนใน 10 ประเทศ

โดย นางสาวฑีรยา ครองแก้ว
2548 ( 80 หน้า)

เอกสารเรื่อง การให้เงินอุดหนุนของรัฐ เพื่ออุดมศึกษา : การศึกษาเปรียบเทียบกลไก การให้เงินอุดหนุนใน 10 ประเทศ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานจัดทำนโยบายและวางแผนการศึกษาของประเทศ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการอุดมศึกษาไทยให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของนานาอารยประเทศ อีกทั้งเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการให้มีการแปล สรุป และเรียบเรียงรูปแบบการให้เงินอุดหนุนของรัฐเพื่อการอุดมศึกษาใน 10 ประเทศ แล้วจัดทำเป็นรายงาน เรื่อง การให้เงินอุดหนุนของรัฐ เพื่ออุดมศึกษา : การศึกษาเปรียบเทียบกลไก การให้เงินอุดหนุนใน 10 ประเทศ

กรอบแนวคิดการคำนวณค่าใช้จ่ายรายหัวในการจัดการศึกษาของสถานประกอบการในรูปศูนย์การเรียน

โดย นายอำรุง จันทวานิช
2549 ( 101 หน้า)

กรอบแนวคิด การคำนวณค่าใช้จ่ายรายหัวในการจัดการศึกษาของสถานประกอบการในรูปศูนย์การเรียน กล่าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในมาตรา 12 ได้กำหนดให้สถานประกอบการมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปศูนย์การเรียน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยในมาตรา 16 ระบุไว้ว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาที่จัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ มาตรา 14 และ 61 ได้ระบุไว้ว่าสถานประกอบการที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษา และการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการได้รับการสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบและเนื่องจากแนวคิดการจัดการศึกษาในรูปศูนย์การเรียน เป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดำเนินโครงการนำร่องส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานประกอบการในรูปศูนย์การเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน (ศูนย์การเรียน) ต้นแบบ และนำร่องการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโรงงานต้นแบบ ทั้งในด้านการจัดทำหลักสูตรของสถานประกอบการ แนวทาง มาตรการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐในด้านวิชาการ อาจารย์ บุคลากร การบริหารจัดการ และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนค่าใช้จ่ายรายหัวในการจัด การศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2547