อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

แนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 33 หน้า)

แนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา กล่าวถึงปัญหานักเรียนนักศึกษายกพวกรุมทำร้ายเพราะไม่พอใจฝ่ายตรงข้ามด้วยเหตุผลเพียงเล็กน้อย แต่รุนแรงถึงขั้นใช้อาวุธร้ายแรงมาประหัตประหาร ทั้งมืด ปืนและระเบิด จนทำให้การก่อเหตุแต่ละครั้งมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตครั้งละหลายๆคน โดยที่ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองและสำนึกในบาปบุญคุณโทษ ได้สร้างความสูญเสียทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติเป็นเอนกอนันต์ ทำลายระบบคุณธรรม จริยธรม ต้องใช้งบประมาณและบุคลากรจำนวนมากในการเยียวยารักษาผู้กระทำผิดให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี นับเป็นปัญหาสังคมที่วิดฤตที่รัฐจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการสร้างระบบเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา จึงได้จัดทำแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษานี้ขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่รับผิดชอบจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษา ได้รับมอบแนวทางดังกล่าวไปดำเนินการสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป

6 ก้าว 7 ยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2556

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 121 หน้า)

6 ก้าว 7 ยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2556 ฉบับนี้กล่าวถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง 12 คณะ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกรรมการสภาการศึกษาและอนุกรรมการสภาการศึกษาทุกท่าน ในการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 และการประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาได้ครบทุกคณะในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และได้รายงานผลการดำเนินงานของกรรมการสภาการศึกษา และอนุกรรมการสภาการศึกษา ไว้ในรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เล่มนี้แล้ว

รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Constructionism Symposium 2013)

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 121 หน้า)

รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Constructionism Symposium 2013) ฉบับนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการนำแนวคิด Constructionism มาประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งภาคการศึกษา ภาคชุมชน และภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวม 13 กรณีศึกษา ซึ่งได้บูรณาการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้กับบริบทของสังคมและชุมชน สามารถสร้างคน ชุมชน ผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน จนประสบความสำเร็จอันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและชุมชน สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระในรายงานฉบับนี้จะนำไปสู่การขยายผลการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนไทยในอนาคตต่อไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 161 หน้า)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ 58 พรรษา ในปี 2556 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเห็นควรรวบรวมผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดำริ และจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

คู่มือการดำเนินงานกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 28 หน้า)

คู่มือการดำเนินงานกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ฉบับนี้ชี้ให้เห็นถึงสาระสำคัญของกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษา ของประเทศ จุดมุ่งหมายสำคัญของการวิจัย ตลอดจนตัวอย่างหัวข้อการวิจัยที่ควรดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแต่ละประเด็นของนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล อันจะส่งผลต่อ การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้สูงขึ้นต่อไป ซึ่งผู้วิจัยสามารถนำเสนอหัวข้อและประเด็นการวิจัยได้ตรงตามความต้องการของนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างเต็มที่

บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 41 หน้า)

บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน ฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าโรงเรียน ทั้งข้อมูลด้านงบประมาณ ด้านโอกาสการได้รับการศึกษาในแต่ละระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเพศ ในการได้รับการศึกษาในทุกระดับการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้จัดทำข้อมูลสถิติสภาวการณ์การเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของเด็กไทยอายุ 6 ปี เพื่อให้ทราบสภาพปัจจุบันของประเทศไทยในการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าโรงเรียน และแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าโรงเรียน

ข้อริเริ่มระดับโลกว่าด้วยการศึกษาต้องมาก่อน

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 41 หน้า)

ข้อริเริ่มระดับโลกว่าด้วยการศึกษาต้องมาก่อน กล่าวถึงริเริ่มขึ้นจากคำแถลงการณ์ของเลขาธิการสหประชาชาติ Mr. BAN Ki moon ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2555 ที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 เอกสารฉบับนี้จัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของการศึกษา อันจะนำมาสู่การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในอนาคต

รายงานการติดตามการศึกษาเพื่อปวงชนระดับโลก : ประเทศไทย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 88 หน้า)

รายงานการติดตามการศึกษาเพื่อปวงชนระดับโลก : ประเทศไทย ฉบับนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานการศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศไทยตามเป้าหมายที่กำหนดทั้ง 6 เป้าหมาย ดังนี้ เป้าหมายที่ 1) การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย เป้าหมายที่ 2) การศึกษาระดับประถมศึกษา/การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมายที่ 3) การตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของเยาวชนและผู้ใหญ่ เป้าหมายที่ 4 ) การยกระดับการรู้หนังสือในผู้ใหญ่ เป้าหมายที่ 5) ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันด้านการศึกษาระหว่างชายกับหญิง และเป้าหมายที่ 6) คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน 67 ตัว ซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องรายงานผลการการบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

Guideline for Implementing United Nations Initiative: Putting Every Child in School

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 38 หน้า)

Office of the Education Council, a national agency for educational research and development on policies and plans, recognizes the importance and necessity of the initiative. For this reason, OEC prepared Guideline on Implementing United Nations Initiative: Putting Every Child in School by gathering statistical figures related to putting every child in school, comprising information on budgets, education opportunities at each level, in particular compulsory and basic education, including data on gender equity in getting education at all levels. In addition, the status of enrolment of 6 years old children at Grade 1 has been formulated in order to present the current situation of Thailand in putting every child in school and seeking measures of putting every child in school.

รายงานผลการติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ช่วงครึ่งแผนหลัง พ.ศ. 2550-2554

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 90 หน้า)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ช่วงครึ่งแผนหลัง พ.ศ. 2550-2554 ฉบับนี้กล่าวถึงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับชาติฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วง 0-5 ปี ทุกคน อย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ ตามวัย มีครอบครัวเป็นแกนหลัก ผู้มีหน้าที่ดูแลเด็กและทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยได้ศึกษาสภาพในปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

รายงานผลการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 161 หน้า)

รายงานผลการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย กล่าวถึงการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เป็นเวทีนำเสนอ เผยแพร่ ตลอดจนให้การยกย่องและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นทางการศึกษา ซึ่งได้มีการคัดเลือกตามเกณฑ์คุณภาพให้นำเสนอในการประชุม จำนวน 24 เรื่อง จากผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามารับการคัดเลือกจำนวน 339 เรื่อง และมีการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ได้รับรางวัลจำนวน 3 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีสาระสำคัญที่สามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลได้จริง นอกจากนั้นมีการเสวนาประเด็นต่างๆ ด้านการวิจัยทางการศึกษา มีการนำเสนอนิทรรศการ และมีการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ โปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทยด้านงานวิจัยทางการศึกษา (Research Application) หรือ Re-Ed อันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลการวิจัยได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพื่อนำไปประยุกต์ ต่อยอด และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2556

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 75 หน้า)

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2556 กล่าวถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดงาน "วันหนังสือเด็กแห่งชาติ : เด็กดี เด็กฉลาด ตามรอยพระบาทรักการอ่าน" ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย นอกจากนั้นยังเป็นการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และหวังว่าผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ให้มีนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมเล่านิทาน อ่านหนังสือ สู่การพัฒนาทักษะทางภาษาและทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย