อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

My Career in Education

โดย Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
2550 ( 13 หน้า)

"My Career in Education" A Lecture by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn At the Third Thailand-US Education Roundtable At Dhurakij Pundit University, Bangkok (เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่นำเสนอเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ)

Education is the Golden Key

โดย Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
2550 ( 24 หน้า)

WEducation is the Golden Key" : A Lecture by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn At the American International Club of Geneva (เอกสารฉบับนี้นำเสนอเกี่ยวกับประวัติการศึกษาไทย ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การจัดการศึกษาในประเทศไทย โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ)

นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์บ้านเรียนดวงตะวัน

โดย ดร.จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม นางสาวจักษณา อธิรัตน์ปัญญา
2550 ( 7 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ : บ้านเรียนดวงตะวัน" นี้เป็นการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างศูนย์การเรียน ครอบครัว องค์กรเครือข่าย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของบ้านเรียนดวงตะวัน เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนในครอบครัว (Home School) ซึ่งเป็นหนึ่งในการศึกษาทางเลือกตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อทราบแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับบ้านเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประมวลประสบการณ์ องค์ความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบ้านเรียน หรือศูนย์การเรียนครอบครัว เนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยที่ยังมีองค์ความรู้และความรู้ความเข้าใจทั้งในเชิงปรัชญาแนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาในเรื่องนี้ไม่มากนัก รวมทั้งการจัดการศึกษาของบ้านเรียนยังมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามสภาพของครอบครัวและผู้เรียน ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาบ้านเรียน อันจะนำไปสู่การขยายแนวคิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นและเผยแพร่ออกไปกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ (1) ให้ทราบถึงรูปแบบการจัดการศึกษาของบ้านเรียนดวงตะวันที่เป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบให้แก่ครอบครัวอื่นๆ ที่มีความต้องการจะจัดการเรียนในครอบครัว (Home School) ได้ต่อไป และ (2) ทราบแนวทางในการดำเนินงานในรูปแบบกัลยาณมิตรระหว่างครอบครัวบ้านเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

รายงานการสังเคราะห์สภาวการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย

โดย นายภูริต วาจาบัณฑิตย์
2551 ( 7 หน้า)

บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาจิตใจ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
2550 ( 7 หน้า)

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศอังกฤษ

โดย นายปัญญา ทรงเสรีย์
2550 ( 7 หน้า)

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส

โดย โรงเรียนรุ่งอรุณ
2550 ( 7 หน้า)

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

โดย โรงเรียนรุ่งอรุณ
2550 ( 10 หน้า)

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์

โดย โรงเรียนรุ่งอรุณ
2550 ( 9 หน้า)

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศเกาหลี

โดย โรงเรียนรุ่งอรุณ
2550 ( 7 หน้า)

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น

โดย โรงเรียนรุ่งอรุณ
2550 ( 10 หน้า)

การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศมาเลเซีย

โดย ดร. พิชิต ฤทธิ์จรูญ ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
2550 ( 11 หน้า)