อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

สรุปบทคัดย่อ เอกสารจากสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการวางแผนด้านการศึกษา (UNESCO: International Institute for Educational planning-IIEP)

โดย รศ. ดร. สุรศักดิ์ หลาบมาลา
2549 ( 44 หน้า)

เอกสารเรื่อง "สรุปบทคัดย่อเอกสารจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนด้านการศึกษา" จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทคัดย่อเอกสารจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนด้านการศึกษายูเนสโก และเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาในรายละเอียดจากเอกสารฉบับเต็มต่อไป

ระบบการศึกษาของราชอาณาจักรเดนมาร์ก

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา
2549 ( 64 หน้า)

เอกสารเรื่อง "ระบบการศึกษาของราชอาณาจักรเดนมาร์ก" เป็นเอกสารแปลเพื่อศึกษาระบบการศึกษาของราชอาณาจักรเดนมาร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปที่มีระบบการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและมีความน่าสนใจ อาทิเช่น ระบบการศึกษาภาคบังคับที่ยืดหยุ่น การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายที่หลากหลาย การศึกษาต่อเนื่องที่หลายหน่วยงานมีส่วนร่วม การเน้นการวิจัยในระดับอุดมศึกษา การประเมินการศึกษาทั้งระบบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรเดนมาร์กกับต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อาทิเช่น ปัญหาด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษา ปัญหาการยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย เป็นต้น

รายงานการสัมมนา เรื่อง 6 ปี กับการปฏิรูปการศึกษา

โดย ดร.สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ นางณิชกมล ดวงมาลย์
2549 ( 8 หน้า)

เอกสารเรื่อง "รายงานการสัมมนา เรื่อง 6 ปี กับการปฏิรูปการศึกษา" จัดทำขึ้นเนื่องจากในปี 2548 เป็นวาระครบรอบ 6 ปี ของการปฏิรูปการศึกษาไทยตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงกำหนดจัดสัมมนา เรื่อง 6 ปี กับการปฏิรูปการศึกษาขึ้นเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษารวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่สำคัญเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการผลักดันการดำเนินงานต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี

โดย ดร.สุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ นางสาวบรรณากรณ์ อมรพรสิน
2549 ( 52 หน้า)

เอกสารเรื่อง "รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548" กล่าวถึงที่มาสืบเนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาได้เร่งรัดการการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 9 คณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 2) รวบรวมและประสานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และ 3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

ระบบการศึกษาของสมาพันธรัฐสวิส

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา นางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา นายจิรวิทย์ ไทภูวไพบูลย์
2549 ( 11 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "ระบบการศึกษาของสมาพันธรัฐสวิส" เป็นการดำเนินการศึกษาระบบการศึกษาของสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปที่มีระบบการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและมีความน่าสนใจ ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบถึงผลดี ผลเสีย จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาด้านการกระจายอำนาจทางการศึกษา

การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และการศึกษาทางเลือก

โดย นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ และคณะ
2549 ( 11 หน้า)

เอกสารเรื่อง "รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และการศึกษาทางเลือก" จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองและการศึกษาทางเลือก เนื่องจากยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน และเอกชนในการจัดการศึกษา เป็นหนึ่งในข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการที่ต้องการให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ดำเนินการเองมาเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้แนวทาง รวมทั้งมาตรการในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น

การเพาะกล้าแห่งปัญญาเพื่อได้มาซึ่งสันติ

โดย รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา (แปล) ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ และ ดร.รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (สรุปและจัดทำรายงาน)
2549 ( 22 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การเพาะกล้าแห่งปัญญาเพื่อได้มาซึ่งสันติ" เป็นการรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนานานาชาติของศูนย์พหุความเชื่อ มหาวิทยาลัยกริฟฟิท เมืองบริทเบน ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูเนสโก้ โดยชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโลก พร้อมได้เสนอแนะข้อควรพึงปฏิบัติต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ และระดับชุมชน สถาบันการศึกษา และครอบครัว เป็นต้น

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา
2549 ( 10 หน้า)

เอกสารเรื่อง "ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์" เป็นการดำเนินการศึกษาระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่โดดเด่น และอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการส่งเสริมการวิจัย และอาชีพซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับการยกย่องอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

การศึกษาและสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา

โดย ผศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
2549 ( 26 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การศึกษาและสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษาเครือข่ายของผู้บริหารสถานศึกษา ต้นแบบ รุ่นที่ 1" มีที่มาสืบเนื่องจากโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความคิดริเริ่มของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่มุ่งส่งเสริม และพัฒนาความเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เมื่อการดำเนินโครงการดำเนินไปแล้วจึงมีแนวคิดที่จะทำการศึกษาและสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษาเครือข่ายของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาอื่นนำไปประยุกต์ใช้

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ประสบการณ์การบริหารฐานโรงเรียน (SBM) เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ของประเทศไทย

โดย นายวีระ พลอยครบุรี นางสาวนองนุช ดำเกิงสุรเดช
2549 ( 5 หน้า)

เอกสาร "ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ พ.ศ. 2544-2545" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา จึงดำเนินการสรรหาและยกย่องผู้บริหารดังกล่าว และได้สนับสนุนให้ดำเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารฐานโรงเรียน เพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นหลังจากภารกิจดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจัดทำเป็นทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้สนใจที่อยากจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครการศึกษา

โดย นางสาวสุวิพร ศรีสุพรรณถาวร เรียบเรียงและจัดทำรายงาน
2549 ( 14 หน้า)

เอกสารเรื่อง "รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครการศึกษา" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครการศึกษาขึ้น ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อระดมความคิดเห็นจากอาสาสมัครการศึกษาทุกกลุ่มในแต่ละภูมิภาค โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการศึกษาระหว่างกัน เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำหลักของกลุ่มอาสาสมัครการศึกษาในทุกภูมิภาคในการพัฒนาการศึกษาและเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครแต่ละภูมิภาคผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล และประชาชนทั่วไป ตลอดจนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน การประชุมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครการศึกษา และการประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครการศึกษา เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทาง/กิจกรรมการดำเนินงานของเครือข่าย จำนวน 5 กลุ่ม จากนั้นเป็นการนำเสนอและอภิปรายร่วมกัน

การแปรรูปการศึกษา : สาเหตุ ผลสืบเนื่องและนัยด้านการวางแผน

โดย คลิฟ อาร์ เบลฟิลด์ เฮนรี่ เอ็ม ลีวิน แปลและเรียบเรียงโดย นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล ดร.ประภิน วีระศิลป์
2549 ( 9 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การแปรรูปการศึกษา : สาเหตุ ผลสืบเนื่อง และนัยด้านการวางแผน" นี้เป็นการสรุปประเด็นการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ การแปรรูปการศึกษา สำหรับคนจำนวนมากนั้น “การแปรรูป” ยังมีความหมายในเชิงลบ โดยคิดว่าการแปรรูปเป็นการลดต้นทุน ทำกำไรจากเด็ก และสร้างความแตกแยกในวัฒนธรรมทางสังคมของระบบการศึกษา แนวคิดดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โครงการการแปรรูปมีความหลากหลาย และสามารถออกแบบให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้หลายอย่าง โรงเรียนเอกชนอาจช่วยส่งเสริมให้เกิดความดีงามในสังคม เกิดความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาได้ เอกสารฉบับนี้ นำเสนอถึงที่มาวิธีการดำเนินการวางแผนเพื่อการแปรรูป และการดำเนินการแปรรูป ตลอดจนการให้เงินอุดหนุนซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อผลลัพธ์ที่ตามมา สำหรับวัตถุประสงค์ที่คณะผู้ศึกษากำหนดมี 4 ประการ คือ (1) เพื่อบรรยายคุณลักษณะ (2) เพื่ออธิบาย (3) เพื่อวิเคราะห์การปฏิรูปการศึกษาโดยการแปรรูปการศึกษา และ (4) เพื่อกลั่นกรองความเข้าใจเหล่านี้ให้กลายเป็นความหมายโดยนัยสำหรับการวางแผนการศึกษา