อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การวางแผน การสอน และการประเมินหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนวิชาพลศึกษา : สหราชอาณาจักร

โดย นายยุทธนา เชิงโกรย นางระพีพรรณ ฮ้อยสเลอร์
2547 ( 114 หน้า)

แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท จัดทำขึ้นโดยโรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนในสถานประกอบการขึ้น เพื่อเป็นการจัดการศึกษาทางเลือกตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 จึงได้จัดทำแผนการศึกษาของศูนย์การเรียนโรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ทขึ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนในสถานประกอบการต่อไป

ระบบงานแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว
2547 ( 513 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "ระบบงานแผนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" กล่าวถึงแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ยังประโยชน์โดยรวมต่อการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและท้องถิ่น ดังนั้น ระบบงานแผนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสำเร็จของยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติที่ต้องการบูรณาการคุณภาพชีวิตทุกด้านของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ และพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและกฎหมาย (2) เพื่อศึกษาระบบงานแผนด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับองค์กรและระดับสถานศึกษา (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของพันธกิจด้านการจัดการศึกษากับพันธกิจด้านอื่น ๆ และ (4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบงานแผนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับองค์กรและระดับสถานศึกษา

รวมบทเรียงความวันการศึกษาแห่งชาติ

โดย นางอัมพร พงษ์กังสนานันท์ นายถวัลย์ มาศจรัส นายกวิน เสือสกุล (บรรณาธิการ)
2547 ( 56 หน้า)

เอกสาร "รวมบทเรียงความ วันการศึกษาแห่งชาติ" ฉบับนี้เป็นการรวมบทเรียงความ เรื่อง วันการศึกษาแห่งชาติ ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดขึ้น โดยได้ระบุหลักการและเหตุผลกล่าวคือ "เมื่อพิจารณาถึงวันสำคัญด้านการศึกษาแล้ว ปัจจุบันมีหลายประเทศได้กำหนดให้มีวันการศึกษาแห่งชาติขึ้นในประเทศของตน ส่วนประเทศไทยแม้ว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญและพยายามทุ่มเทพัฒนางานด้านการศึกษามาโดยตลอด แต่ก็ยังมิเคยกำหนดให้มีวันสำคัญด้านการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาเป็นการเฉพาะมาก่อน" สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดให้มีการประกวดเรียงความ เรื่อง “วันการศึกษาแห่งชาติ” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แสดงความคิดเห็น โดยมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย ความสำคัญของการจัดตั้งวันการศึกษาแห่งชาติ วันและเดือนที่คิดว่าเหมาะสม พร้อมเหตุผลประกอบ รวมทั้งการนำเสนอกิจกรรมที่สำคัญของการจัดงาน

สถานศึกษากับการจัดการความรู้เพื่อสังคม

โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
2547 ( 218 หน้า)

เอกสารเรื่อง "สถานศึกษากับการจัดการความรู้เพื่อสังคม" กล่าวถึงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ทั้งในโรงเรียน ชุมชนและสังคม มาจัดระบบและพัฒนาเป็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนาปัญญาของผู้เรียน การจัดการความรู้จึงเป็นศาสตร์ใหม่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสังคมไทย อันเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งในปัจเจกบุคคล สถาบัน หลักศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ อาชีพ วิถีชีวิต ฯลฯ ซึ่งสถานศึกษาจำเป็นต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะดึงเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การจัดการความรู้จึงเป็นศาสตร์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักปฏิรูปการศึกษาของชาติ ที่สถานศึกษาควรศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้

โรงเรียนแห่งคุณภาพและการสร้างสรรค์

โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
2547 ( 160 หน้า)

เอกสารเรื่อง "โรงเรียนแห่งคุณภาพและการสร้างสรรค์" จัดทำขึ้นสืบเนื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ได้นำเสนอแนวคิด เรื่อง โรงเรียนแห่งคุณภาพและการสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดหลักของบุคคลและองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของโรงเรียน โดยการสร้างสรรค์งานของผู้เกี่ยวข้อง

กว่าจะเป็น...สภาการศึกษา

โดย ดร. สิริพร บุญญานันต์ และคณะ
2547 ( 105 หน้า)

เอกสารเรื่อง "กว่าจะเป็น... สภาการศึกษา" จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกกระบวนการสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษา และเพื่อเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวง ภายใต้โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานฯ สามารถดำเนินการได้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาอันสั้น กล่าวคือในระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2546 และกระบวนการดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทำให้สามารถจัดการประชุมกรรมการสภาการศึกษา ครั้งแรก ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 59 คน ได้ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2546

การบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูป

โดย นายนคร ตังคะพิภพ (ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ อ.เมือง จ.เพชรบุรี / ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ รุ่นที่ 1) พระมหาถนอม ถาวรธมฺโม (เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู)
2547 ( 78 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูป" จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้นำประเด็น “การบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูป” ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างของการบริหารแบบฐานโรงเรียน (School-Based Management ) หรือ SBM ที่มีรูปแบบการบริหารหลากหลายภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุด มาสนทนาในรายการกรองสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2547 และได้รับความสนใจอย่างมาก จึงได้ถอดความการสนทนา และเพิ่มเติมสาระบางประการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จัดทำเป็นเอกสาร เรื่อง “การบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูป”เพื่อเผยแพร่ต่อครู ผู้บริหาร สถานศึกษา ตลอดจนสาธารณชน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะในโรงเรียน ของสหราชอาณาจักร

โดย นายนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม นายวิวัฒน์ ศิริพันธุ์
2547 ( 154 หน้า)

เอกสารแปลและเรียบเรียงเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะในโรงเรียนของสหราชอาณาจักร เนื้อหาได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการกำหนดองค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้เกิดการเรียนการสอนวิชาศิลปะอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง รวมทั้งมีรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีประสบการณ์ในวิชาด้านศิลปะ หรือนักเรียนที่แสดงความสนใจในการเรียนวิชาศิลปะเหล่านี้คือความสำคัญและความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านศิลปะให้แก่เด็กและเยาวชน

เรียนรู้จากกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
2547 ( 58 หน้า)

เอกสารเรื่อง "เรียนรู้จากกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" นำเสนอกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2546 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต เป็นกระแสพระราชดำรัสที่ทรงกล่าวถึงเรื่องการศึกษาไว้ในหลายมิติ ทั้งเรื่องการเรียนรู้ เรื่องครู และเรื่องการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้บริหารการศึกษา ครู คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องการศึกษาของตนเอง และการบริหารจัดการด้านการศึกษาของชาติได้เป็นอย่างดี กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นภูมิปัญญาสำคัญของชาติที่จะต้องนำมาครุ่นคิด ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อให้การนำไปสู่การปฏิบัติตรงตามพระราชประสงค์ของพระองค์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้กราบเรียนเชิญ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มาให้ความรู้ความคิดในเรื่องการศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมนำไปสู่การจัดทำนโยบายและโครงการต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยได้นำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเรียนรู้จากกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

กัลยาณมิตรนิเทศสำหรับผู้บริหาร กลยุทธ์ในการนิเทศเพื่อสร้างโรงเรียนให้เข็มแข็ง

โดย ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต
2547 ( 81 หน้า)

เอกสารเรื่อง "กัลยาณมิตรนิเทศสำหรับผู้บริหาร กลยุทธ์ในการบริหารเพื่อสร้างโรงเรียนให้เข้มแข็ง" โดย ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์ ได้ชี้ให้เห็นแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษารูปแบบใหม่ที่เรียกว่า "กัลยาณมิตรนิเทศ" ที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเปลี่ยนจากการนิเทศกระดาษ มาเป็นนิเทศคน เป็นกระบวนการที่ต้องเริ่มจากการสร้างศรัทธาเพื่อให้ใจและร่วมใจในการปฏิรูปการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ด้วยฐานของปัญญา เมตตา และความเป็นจริงของชีวิต ซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้านการนิเทศการศึกษาแบบไทยๆ ที่สอดคล้องอย่างยิ่งกับหลักการปฏิรูปการศึกษาของชาติ

คู่มือการบูรณาการยุทธศาสตร์วัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ชุมชน

โดย รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ หลาบมาลา
2547 ( 203 หน้า)

เอกสาร "คู่มือการบูรณาการยุทธศาสตร์วัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ชุมชน" เป็นเอกสารแปลและเรียบเรียง ที่มาของเอกสารฉบับนี้ระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรม สื่อ และการกีฬา ประเทศสหราชอาณาจักร จัดทำคู่มือฯ ขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการบูรณาการการวางแผนและพัฒนายุทธศาสตร์วัฒนธรรมเข้ากับยุทธศาสตร์ชุมชน เพื่อส่งเสริมและแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความอยู่ดี กินดีของชุมชน และพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน

แนวทางการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาสู่...โรงเรียนคุณภาพ

โดย ดร.อำรุง จันทวานิช
2547 ( 264 หน้า)

เอกสารเรื่อง "แนวทางการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ" เป็นการเรียบเรียงจากงานศึกษาและวิจัยที่ผู้เรียบเรียงต้องการนำเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบถึงองค์ประกอบ และตัวชี้วัดของการเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสนอข้อคิดและแนวทางเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542