อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

คู่มือแหล่งเรียนรู้ เรื่อง สถานที่และบุคคลสำคัญชาติไทย

โดย ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป์
2546 ( 207 หน้า)

เอกสารเรื่อง สถานที่และบุคคลสำคัญของชาติไทย ของ ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับผู้เรียน การจัดกิจกรรมจึงต้องเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การจัดกิจกรรมจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดของเป้าหมายที่สำคัญยิ่ง

คู่มือแหล่งเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป์
2546 ( 202 หน้า)

คู่มือแหล่งเรียนรู้ เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ ว่าที่ ร.ต.ถาวร อารีศิลป์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับผู้เรียน การจัดกิจกรรมจึงต้องเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การจัดกิจกรรมจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดของเป้าหมายที่สำคัญยิ่ง

วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การเผยแผ่ศาสนธรรมดีเด่น

โดย นางสาวสอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง
2549 ( 57 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การเผยแผ่ ศาสนธรรมดีเด่น" ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาทั้ง 3 ระบบ ต้องเน้นความสำคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา