อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 166 หน้า)

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ฉบับนี้กล่าวถึงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกรรมการสภาการศึกษา และอนุกรรมการสภาการศึกษาทุกท่าน สภาการศึกษาได้รับอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และนโยบายรวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง สำนักงานฯ จึงได้จัดประมวลรายงานผลการดำเนินงานของกรรมการสภาการศึกษา และอนุกรรมการสภาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้น เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

รายงาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
2546 ( 63 หน้า)

เอกสาร "รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542" เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมือง ที่เสนอตัวเข้ามาบริหารประเทศ อย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม เพื่อมุ่งเน้นนโยบายทางการศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยในรายงานนี้มีความชัดเจนในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่พรรคการเมืองนำเสนอหรือกำหนดเป็นนโยบายการศึกษา เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐานแบบให้ฟรี 12 ปี แบบให้เปล่า การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเตรียมครูเข้าสู่ยุคการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นต้น

สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สถานศึกษาในประเทศไทย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
2546 ( 62 หน้า)

งานวิจัย เรื่อง "สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย" การศึกษาวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อรู้สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสังกัดรัฐ ในการที่จะรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ตามมาตรา 39 ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 โดยรวบรวมและประมวลผลใน 2 วิธีคือ การศึกษาเจาะลึกภาคสนาม และการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการบริหารและการจัดการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแผน รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่พึงประสงค์

รายงานการศึกษา เรื่อง ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน

โดย นางรุ่งเรือง สุขาภิรมย์ นางอรุณี สถานุพงษ์ กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2546 ( 37 หน้า)

รายงานการศึกษา เรื่อง "ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน" เป็นศึกษาวิจัยด้านครอบครัวในรอบ 30 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง และโรงเรียนนอกจากจะทำให้เด็กประสบผลสำเร็จในด้านวิชาการแล้วยังช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคม อันจะช่วยให้มีความก้าวหน้าของชีวิตต่อไปในอนาคต พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติสาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดและพัฒนาการศึกษาไว้ในหลายมาตรา ซึ่งเป็นการเอื้อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีโอกาสเข้าไปมีบทบาทในเรื่องดังกล่าว กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดำเนินโครงการ ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยการเชิญแกนนำ โรงเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือชุมชนเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาและประสบผลสำเร็จมาร่วมระดมและขยายแนวความคิดไปยังเครือข่ายผู้ปกครอง และโรงเรียนในสังกัดและต่างสังกัด เพื่อขยายผลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป ผลของการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพของแต่ละบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม

Systhesis Report : From Crisis to Opportunity, the Challenges of Educational Reform in Thailand

โดย Gerald W. Fry College of Education and Human Development, University of Minnesota
2546 ( 55 หน้า)

Synthesis Report: From Crisis to Opportunity, The Challenges of Educational Reform in Thailand" The basic objective of this report is to synthesize seven reports on education reform by international and local consultants engaged through a grant from the Asian Development Bank in support of Thai education sector reforms. A major goal is to identify key insights, understandings, and policy suggestions embedded in the various reports. Another important aspect of the report is its integration of findings from these documents. The report also reviews education sector policies in general and sub-sector policies in detail, in light of sector reforms recommended under TA 3585-THA described below. Major sector and sub-sector educational challenges are identified and a policy and strategic framework is presented for facilitating the success of educational reform in Thailand. Also included as an attachment is a project feasibility study for consideration by the Thai government related to enhanced educational quality, equity, and efficiency, particularly at the upper secondary level.

Learning Reform Situation in the Pilot Schools : Lessons and Policy Recommendations

โดย Dr.Laeka Piya-Ajariya
2546 ( 86 หน้า)

Report on Learning Reform Situation in the Pilot Schools : Lessons and Policy Recommendations set the objecitve as follow : 1). To encourage 250 pilot schools under jurisdiction of all agencies nationwide to implement whole-school learning reform, with emphasis on improving quality of the students 2) To encourage the 250 pilot schools to take a professional approach to reforms of learning, assessment and administration to ensure whole-school internal quality assurance 3) To encourage the 250 pilot schools to serve as reform nodes for further expansion or models for other schools, which could benefit from their experiences – both successes and failures – in whole-school learning reform; and 4) To enable the teams of academics / local researchers from teacher education institutions, supervisory units and NGOs, totalling 44 in number, to participate in the reform and learn from their collaborative efforts with the schools.

School-Based Management : Thai Ways and Methods

โดย Associate Professor Dr.Boonmee Nenyod
2546 ( 38 หน้า)

Executive Summary of the Report on National Pilot Study : Learning Reform Schools for Developing Quality of Learners School-Based Management : Thai Ways and Methods The ONEC has been engaged in a National Pilot Study : Learning Reform Schools for Developing Quality of Learners as a R&D activity. The project is aimed at encouraging and providing support to educational institutions for adoption of whole-school reform approach. Recognizing that the learning reform, stipulated in Chapter IV of the 1999 National Education Act, is in fact at the heart of the education reform. It should logically begin in all schools through adoption of the learner-centred approach, which is the basis for internal quality assurance, regarded as an integral part of the continuous administrative process. Objectives of the Study 1) To identify essential competencies of school principals for meeting education reform requirements and to report on the outcomes of development of competency indicators; 2) To prepare a learning kit for school developing principals for essential competencies of the meeting the education reform requirements; 3) To study the outcomes of competency development through the school principals’ utilization of the learning kit; 4) To study the characteristics of the school principals’ management method before implementation of the Study; 5) To study the relationship between the outcomes of the school principals’ competency development and the characteristics of their management method, personnel development, learning process reform, action research, internal quality assurance and community development; 6. To study the SBM models for adoption by the pilot schools; 7. To study the feasibility of expanding the SBM; and 8. To submit policy recommendations on the SBM to the respective administrative authorities of the pilot schools, ONEC and ADB.

Learning Process Reform of the Pilot Schools : The Selected Models

โดย Professor Sumon Amornvivat
2546 ( 57 หน้า)

Report on National Pilot Study Learning Process Reform of the Pilot Schools : The Selected Models : The Office of the National Education Commission (ONEC), with the support of the Asian Development Bank (ADB), has initiated the National Project on Learning Reform Schools for Developing Quality of learners in 1990-1991. The main objective of the project is to develop the quality of learners through a research-based and whole-school approach. This document reports on achievements of the National Pilot Study, highlighting only the learning process reform in the pilot schools through selection, analysis and synthesis of the authentic models implemented by the schools. The main objectives are to study, collect and analyse relevant data and to present various models for organizing the learning process through a learner-centred approach. Outstanding activities organized by the pilot school teachers, ONEC’s master teachers, spearhead teachers and school administrators are identified and presented. Another main aim is to study the roles of local researchers, who have availed of the amicable supervision process, thus contributing to moving forward the learning reform and leading to attainment of the learner quality desired.

รายงานการประชุมแนวคิดและประสบการณ์การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management)

โดย นางสาวบุญเทียม ศิริปัญญา
2546 ( 22 หน้า)

รายงานการประชุมเรื่อง "แนวคิดและประสบการณ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นจึงมีการจัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 มีนาคม 2544 โดยการประชุมแต่ละครั้งมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติโดยตรงเป็นผู้ให้แนวคิดดังกล่าวแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 253 แห่ง ซึ่งหลังการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้เรียบเรียงเป็นเอกสารรายงานการประชุม เรื่องแนวคิดและประสบการณ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management ) เพื่อเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนในโครงการและโรงเรียนอื่นที่สนใจได้ศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลักษณะการพัฒนาตนเอง

ความรู้เพื่อการพัฒนา (Knowledge For Management) ฉบับสรุป

โดย The World Bank Group แต่ง นางสาวภัทรนันท์ พัฒิยะ แปล ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย เรียบเรียง
2546 ( 37 หน้า)

เอกสาร "รายงานพัฒนาการโลก พ.ศ.2541/2542 : ความรู้เพื่อการพัฒนา : บทสรุป" จัดทำขึ้นสืบเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบายด้านการศึกษาของชาติ ตระหนักดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาของชาติเป็นอย่างยิ่ง และได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การพัฒนาการศึกษาของไทย พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองที่มีความรู้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ โดยได้จัดแปลและพิมพ์หนังสือ ความรู้เพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นรายงานพัฒนาการโลก พ.ศ.2541/42 ของธนาคารโลก ที่แสดงให้เห็นพลังของความรู้และความจำเป็นของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ เพื่อให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์และมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป

การกระจายอำนาจทางการศึกษา : บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนด้านการเงิน

โดย นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์ :ผู้แปล
2546 ( 200 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การกระจายอำนาจทางการศึกษา : บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนด้านการเงิน" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติวางแผนดำเนินการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา โดยดำเนินการศึกษาและสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปให้ประสบผลสำเร็จ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า รายงานการวิจัยของธนาคารโลก โดย มาร์ค เบรย์ เรื่อง การกระจายอำนาจทางการศึกษา : บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนด้านการเงิน ได้นำเสนอแนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการระดมการสนับสนุนด้านการเงินของชุมชนในประเทศต่างๆ ซึ่งผลงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายของรัฐ นักวางแผน ผู้บริหาร ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดแปลและพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษาของชาติต่อไป

รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย ตามโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการศึกษา จากธนาคารพัฒนาเอเชีย

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2546 ( 160 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การนำเสนอผลงานวิจัยตามโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการศึกษาจากธนาคารพัฒนาเอเชียในภาพรวม" โดย ศาสตราจารย์ ดร.เจอรัลด์ ดับเบิลยู ฟราย (หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญโครงการ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายงานการวิจัยและข้อเสนอแนะต่อผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การนำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ คือผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในวงการศึกษาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงาน/องค์การ/สถาบันต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัย และยุทธศาสตร์การนำผลการศึกษาวิจัยไปสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นการสร้างภาคีและแนวร่วมในการผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542