อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

ถอดบทเรียนการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ของสถานศึกษา ชุมชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 131 หน้า)

ถอดบทเรียนการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ของสถานศึกษา ชุมชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ฉบับนี้กล่าวถึง สาระสำคัญในแต่ละกรณีศึกษา ชี้ให้เห็นถึงการนำแนวคิด Constructionism มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรและของผู้เรียนที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ ทั้งในเรื่องเทคนิควิธีการ กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สามารถสร้างคนและพัฒนาคนให้มีทักษะ การรู้วิธีที่จะเรียนรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ ที่สำคัญคือสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

บทวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 160 หน้า)

บทวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน ฉบับนี้ใช้กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกับสภาพปัญหาสถานภาพการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานการวิจัย ข่าวสาร สถิติ บทสัมภาษณ์ บทความ และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูเพื่อเสนอแนะแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาครู

แนวทางการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 17 หน้า)

แนวทางการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ฉบับนี้ จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ครั้งที่ 1 ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่องการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2556 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่ความหมายและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย นโยบายรัฐบาลในการดูแลและจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ดำเนินการในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อปวงชน เป้าหมายที่ 1 การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย (EFA Goal1: Early Childhood Care and Education) สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและสร้างเสริมให้การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายต่อไป

แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้าน ตามวัย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 21 หน้า)

แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้าน ตามวัย ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการรจัดนิทรรศการโซน 3 การศึกษาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Education Zone) ในวันที่ 23-25 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างเสริมให้การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายต่อไป

บทบาทของพ่อแม่ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 29 หน้า)

บทบาทของพ่อแม่ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย ฉบับนี้ ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเสวนาในช่วงเวทีเสวนา เรื่องบทบาทพ่อแม่ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 ในการประชุมสัมนาทางวิชาการระหว่างประเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสร้างเสริมให้การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครองและผู้รับผิดชอบต่อไป

การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 17 หน้า)

การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย ฉบับนี้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ครั้งที่ 1 ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่องการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2556 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่ความหมายและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ความสำคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย นโยบายรัฐบาลในการดูแลและจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ดำเนินการในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อปวงชน เป้าหมายที่ 1 การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย (EFA Goal1: Early Childhood Care and Education) สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและสร้างเสริมให้การดูแลเด็กปฐมวัยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์แก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายต่อไป

Guideline for Early Childhood Care and Development Activities in Integrated Total Development According to their Age

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 21 หน้า)

This document entitled “Guideline for Early Childhood Care and Development Activities in Integrated Total Development According to their Age” is contributed for the exhibition : Early Childhood Education Zone 3, on 23 -24 June, 2013 at 09.00-16.30 at the Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld, Bangkok. The Office of the Education Council expects that this document will be useful for people who are responsible for Early Childhood Care and Education in Thailand as well as the ones related to the issue (i.e. children and parents)

Guideline for Early Childhood Care and Development

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 17 หน้า)

“Guideline for Early Childhood Care and Development” is contributed for the exhibition : Early Childhood Education Zone 3, on 23 -24 June, 2013. The Office of the Education Council expects that this document will be useful for people who are responsible for Early Childhood Care and Education in Thailand as well as the ones related to the issue (i.e. children and parents

Roles of Parents Teachers and Caregivers for the Early Childhood Care and Development

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 29 หน้า)

This document is contributed for the roundtable discussion “ Roles of Parents, Teachers and Caregivers for Early Childhood Care and Education” on Monday 24 June, 2013. The Office of the Education Council expects that this document will be useful for people who are responsible for Early Childhood Care and Education in Thailand as well as the ones related to the issue (i.e. children and parents)

Early Childhood Care and Education in Thailand (Global Monitoring Report : Goal1)

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 29 หน้า)

The document provides general information on Early Childhood Care and Education in Thailand related to current status of Early Childhood Care and Development (ECCD), current government’s policy and ECCD projects as well as specific strategies and measures to increase school-preparedness among all children. It also presents the indicators for Education for All (EFA) Goal1: Early Childhood Care and Education. The Office of the Education Council expects that this document will be useful for people who are responsible for Early Childhood Care and Education in Thailand as well as the ones related to the issue (i.e. children and parents).

รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 102 หน้า)

รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ฉบับนี้กล่าวถึงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 เรื่องการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับองค์กรหลัก และองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการ องค์กร สถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การ UNESCO OECD สำนักงานเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอ เผยแพร่ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำกรอบแนวทางและเส้นทางความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาไทย ตามประเด็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคน เป็นต้น

พัฒนาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 36 หน้า)

พัฒนาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในประเด็นของการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 เรื่องการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย นำเสนอสาระของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2503 จนถึงปัจจุบัน และที่กำลังพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาในอนาคต โดยการปฏิรูปหลักสูตรใหม่ ที่ทันสมัย สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในปัจจุบัน