อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี แนะแนวสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

โดย ดร.สายสุรี จุติกุล และคณะ
2552 ( 14 หน้า)

เอกสารเรื่อง สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี : แนวแนะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับความสามารถแสดงออกหรือพฤติกรรมตามวัยในด้านต่างๆ ว่าเด็กสามารถทำอะไรได้ ในแต่ละช่วงอายุ ซึ่งช่วยให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กต่อไป

หนังสือดีสำหรับเด็ก 6 เดือน - 6 ปี โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart

โดย นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
2553 ( 81 หน้า)

เอกสารเรื่อง หนังสือดีสำหรับเด็ก 6 เดือน - 6 ปี โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart จัดพิมพ์โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นหนังสือที่รวบรวมรายชื่อหนังสือที่ใช้ในโครงการหนังสือเล่มแรก จำนวน 132 เล่ม ที่พ่อแม่เข้าร่วมโครงการใช้อ่านให้ลูกฟังทุกวันมาตลอด 6 ปีโดยใช้วิธีการง่ายๆ อุ้มลูกนั่งตักแล้วสื่อรักด้วยหนังสือ ซึ่งพ่อแม่จะอ่านเมื่อไรก็ได้ และอ่านที่ไหนก็ได้ สำคัญที่สุดคือต้องอ่านให้ลูกฟังทุกวัน ใช้เวลาวันละ 5-15 นาที ทำให้เด็กพัฒนาตามวัยได้ดีกว่าเด็กทั่วไปในทุกด้าน โดยเฉพาะเด็กในวัยขวบปีแรกนั้นเรียนรู้ได้มากมายอย่างน่ามหัศจรรย์ ส่งผลให้บรรยากาศในบ้านอบอุ่น พ่อแม่ลูกได้ใกล้ชิดกันและมีความสุขร่วมกันมากขึ้น

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 0-3 ปี ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย

โดย นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
2552 ( 82 หน้า)

เอกสารเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 0-3 ปี ตามสมรรถะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ฉบับนี้นำเสนอการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย อายุ 0-3 ปี ในการพัฒนาตามวัย เพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูเด็ก ในช่วงอายุ 0-3 ปีแรกของชีวิต

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย

โดย นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
2552 ( 247 หน้า)

เอกสารเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ตามสมรรถะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ฉบับนี้นำเสนอการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในการพัฒนาตามวัย เพื่อนำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงดูเด็ก ในช่วงอายุ 3-5 ปีแรกของชีวิต โดยมุ่งเน้นกระบวนการในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคมของเด็ก

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนจริงและทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดย รศ.อาริสา รัตนเพ็ชร์ และคณะ
2551 ( 47 หน้า)

เอกสารเรื่อง หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง จำนวนจริงและทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น นี้เป็นหนึ่งในสิบแปดเล่มที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ โดยปรับหลักสูตรปกติช่วงชั้นที่ 4 ให้กระชับ ใช้เวลาเรียนให้สั้นลง เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน แต่ยังคงเนื้อหาเท่าเดิมครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม หลักสูตรลดระยะ เวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดย รศ.อาริสา รัตนเพ็ชร์ และคณะ
2551 ( 120 หน้า)

เอกสารเรื่อง หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลแลอการิทึม นี้เป็นหนึ่งในสิบแปดเล่มที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ โดยปรับหลักสูตรปกติช่วงชั้นที่ 4 ให้กระชับ ใช้เวลาเรียนให้สั้นลงเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน แต่ยังคงเนื้อหาเท่าเดิมครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เมทริกซ์และดีเทอร์มินันท์ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดย รศ.อาริสา รัตนเพ็ชร์ และคณะ
2551 ( 66 หน้า)

เอกสารเรื่อง หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เมทริกซ์และดีเทอร์มินันท์ นี้เป็นหนึ่งในสิบแปดเล่มที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ โดยปรับหลักสูตรปกติช่วงชั้นที่ 4 ให้กระชับ ใช้เวลาเรียนให้สั้นลงเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน แต่ยังคงเนื้อหาเท่าเดิมครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อนและสมการพหุนาม หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดย รศ.อาริสา รัตนเพ็ชร์ และคณะ
2551 ( 56 หน้า)

เอกสารเรื่อง หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง จำนวนเชิงซ้อนและสมการพหุมาน นี้เป็นหนึ่งในสิบแปดเล่มที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ โดยปรับหลักสูตรปกติช่วงชั้นที่ 4 ให้กระชับ ใช้เวลาเรียนให้สั้นลงเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน แต่ยังคงเนื้อหาเท่าเดิมครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีกราฟ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความ สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดย รศ.อาริสา รัตนเพ็ชร์ และคณะ
2552 ( 44 หน้า)

เอกสารเรื่อง หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ทฤษฎีกราฟ นี้เป็นหนึ่งในสิบแปดเล่มที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ โดยปรับหลักสูตรปกติช่วงชั้นที่ 4 ให้กระชับ ใช้เวลาเรียนให้สั้นลงเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน แต่ยังคงเนื้อหาเท่าเดิมครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรม หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดย รศ.อาริสา รัตนเพ็ชร์ และคณะ
2552 ( 69 หน้า)

เอกสารเรื่อง หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ลำดับและอนุกรม นี้เป็นหนึ่งในสิบแปดเล่มที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ โดยปรับหลักสูตรปกติช่วงชั้นที่ 4 ให้กระชับ ใช้เวลาเรียนให้สั้นลงเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน แต่ยังคงเนื้อหาเท่าเดิมครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดย รศ.อาริสา รัตนเพ็ชร์ และคณะ
2552 ( 28 หน้า)

เอกสารเรื่อง หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ นี้เป็นหนึ่งในสิบแปดเล่มที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ โดยปรับหลักสูตรปกติช่วงชั้นที่ 4 ให้กระชับ ใช้เวลาเรียนให้สั้นลงเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน แต่ยังคงเนื้อหาเท่าเดิมครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวกเตอร์ 2 และ 3 มิติ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดย รศ.อาริสา รัตนเพ็ชร์ และคณะ
2552 ( 60 หน้า)

หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เวกเตอร์ 2 และ 3 มิติ เอกสารฉบับนี้เป็นหนึ่งในสิบแปดเล่มที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำร่องสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ โดยปรับหลักสูตรปกติช่วงชั้นที่ 4 ให้กระชับ ใช้เวลาเรียนให้สั้นลงเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน แต่ยังคงเนื้อหาเท่าเดิมครบถ้วนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด