อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : โรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตัวอย่างประสบการณ์ที่คัดสรร

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ พรสีมา
2546 ( 312 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน : ตัวอย่างประสบการณ์ที่คัดสรร โรงเรียนในโครงการ โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กล่าวถึงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของไทย (Thai-Style School-Based Management = Thai SBM) เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนตามแนวทางที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนแนวใหม่ที่มีการกระจายอำนาจบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังสถานศึกษามากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้จัดให้มีโครงการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 250 โรง สำนักงานฯ ได้พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SBM และให้นำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โรงเรียนหลายแห่งประสบความสำเร็จในการนำSBM ไปใช้ในระดับที่น่าพอใจ และควรค่าแก่การเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางแก่โรงเรียนอื่นที่สนใจ ผู้เขียนได้นำประสบการณ์ของโรงเรียนที่บริหารจัดการโดยใช้ SBM จนประสบความสำเร็จมาสังเคราะห์ไว้ในเอกสารนี้ เพื่อนำเสนอประสบการณ์ของโรงเรียนในโครงการที่ใช้กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพื่อเผยแพร่และนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะนำลงสู่การปฏิบัติที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

รายงานการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูทั้งโรงเรียน : ประสบการณ์จากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติยวดี บุญซื่อ
2546 ( 92 หน้า)

รายงานการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูทั้งโรงเรียน : ประสบการณ์จากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาครูทั้งโรงเรียนจากรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยนำเสนอตัวอย่างประสบการณ์การพัฒนาครูทั้งโรงเรียนที่มีรูปแบบชัดเจน ปรากฏผลด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆที่สนใจและกำลังเริ่มดำเนินการปฏิรูปทั้งโรงเรียน โดยเน้นเฉพาะการพัฒนาครู เมื่อพัฒนาครูได้แล้วผลดีที่จะบังเกิดตามมา คือ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลไปถึงคุณภาพของนักเรียนในทิศทางที่พึงประสงค์

รายงานคุณลักษณะและวิถึการเรียนรู้ของคนอังกฤษ

โดย ดร. วิชัย ตันศิริ
2547 ( 271 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง คุณลักษณะและวิถีการเรียนรู้ของคนอังกฤษ กล่าวถึง ณ วันนี้โลกของการเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการศึกษา วิธีคิด วิธีการค้นคว้าและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง ในขณะที่องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มนุษย์จำเป็นต้องรู้หรือสมควรรู้เกิดขึ้นในทุกวินาที แต่เวลาสำหรับการเรียนรู้ของมนุษย์ยังคงมีเท่าเดิม การคัดสรรกลั่นกรององค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจังสำหรับประเทศไทย นายปองพล อดิเรกสาร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการเห็นยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติที่มีเป้าหมายเด่นชัดในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของคนไทย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องวิถีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนไทยขึ้น สำนักงานฯ จึงได้จัดทำโครงการวิถีการเรียนรู้ของคนไทยเพื่อศึกษาวิจัยถึงคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ รวมทั้งศึกษาวิจัยถึงวิถีการเรียนรู้ของคนไทยตั้งแต่เกิดจนบรรลุนิติภาวะว่าสมควรจะเรียนรู้เรื่องใดบ้างเพื่อเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปในอนาคต รายงานการวิจัยเรื่องคุณลักษณะและวิถีการเรียนรู้ของคนอังกฤษ เป็นผลงานวิจัยที่ ดร.วิชัย ตันศิริ ดำเนินการวิจัยเพื่อเป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นถึงทิศทางวิถีการเรียนรู้ของคนอังกฤษว่า มีวิธีการบ่มเพาะปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการสร้างคนให้เป็น “Educated Man” ที่รอบรู้ มีวิจารณญาณและมีบุคลิกภาพที่ดีงามได้อย่างไร เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับประเทศไทย

วิถีการเรียนรู้ของคนไทย ประมวลสาระจากการประชุมและรวบรวมข้อเขียนจากนักคิด

โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
2547 ( 217 หน้า)

เอกสารเรื่อง วิถีการเรียนรู้ของคนไทย : ประมวลสาระจากการประชุมและรวมข้อเขียนจากนักคิด จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากโครงการวิถีการเรียนรู้ของคนไทยเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย นายปองพล อดิเรกสาร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยหวังที่จะเห็นทุกส่วนของสังคมไทยได้ร่วมกันคิดวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคน โดยมีโจทย์ว่า คนไทยเหมาะกับงานประเภทไหน โดยนิสัย สรีระ และภูมิปัญญา ที่จะนำมาสู่การออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคนไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการรวมข้อเขียนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะและการเรียนรู้ของคน เป็นเอกสารวิถีการเรียนรู้ของคนไทย : ประมวลสาระจากการประชุมและรวมข้อเขียนจากนักคิด เพื่อรวบรวมความคิดที่กระจัดกระจายให้เกิดความชัดเจนในเบื้องต้น

รายงานคุณลักษณะและวิถีการเรียนรู้ของคนญี่ปุ่น

โดย ศ.นพ. สมอาจ วงษ์ขมทอง
2547 ( 101 หน้า)

รายงานการวิจัย คุณลักษณะและวิถีการเรียนรู้ของคนญี่ปุ่น กล่าวถึง ณ วันนี้โลกของการเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการศึกษา วิธีคิด วิธีการค้นคว้าและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง ในขณะที่องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มนุษย์จำเป็นต้องรู้หรือสมควรรู้เกิดขึ้นในทุกวินาที แต่เวลาสำหรับการเรียนรู้ของมนุษย์ยังคงมีเท่าเดิม การคัดสรรกลั่นกรององค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจังสำหรับประเทศไทย นายปองพล อดิเรกสาร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการเห็นยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติที่มีเป้าหมายเด่นชัดในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของคนไทย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องวิถีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนไทยขึ้น สำนักงานฯ จึงได้จัดทำโครงการวิถีการเรียนรู้ของคนไทยเพื่อศึกษาวิจัยถึงคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ รวมทั้งศึกษาวิจัยถึงวิถีการเรียนรู้ของคนไทยตั้งแต่เกิดจนบรรลุนิติภาวะว่าสมควรจะเรียนรู้เรื่องใดบ้างเพื่อเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปในอนาคต รายงานการวิจัยเรื่องคุณลักษณะและวิถีการเรียนรู้ของคนอังกฤษเป็นผลงานวิจัยที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขมทอง และคณะ ดำเนินการวิจัยเพื่อเป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นถึงทิศทางวิถีการเรียนรู้ของคนในชาติให้มีความเข้มแข็งอย่างไร เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับประเทศไทย

รายงานคุณลักษณะและวิถีการเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน
2547 ( 137 หน้า)

เอกสารเรื่อง รายงาน คุณลักษณะและวิถีการเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่ กล่าวถึง ณ วันนี้โลกของการเรียนรู้ได้มีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง ในขณะที่องค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นในทุกวินาที แต่เวลาสำหรับการเรียนรู้ของมนุษย์ยังคงมีเท่าเดิม การคัดสรรกลั่นกรององค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทย นายปองพล อดิเรกสาร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต้องการเห็นยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติที่มีเป้าหมายเด่นชัดในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของคนไทย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดทำโครงการวิถีการเรียนรู้ของคนไทย เพื่อศึกษาวิจัยถึงคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ รวมทั้งศึกษาวิจัยถึงวิถีการเรียนรู้ของคนไทยตั้งแต่เกิดจนบรรลุนิติภาวะว่าสมควรจะเรียนรู้เรื่องใดบ้างเพื่อเป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปในอนาคต รายงานการวิจัยเรื่องคุณลักษณะและวิถีการเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่ เป็นผลงานวิจัยที่ รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน ดำเนินการวิจัย ซึ่งจะเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์ของสังคมไทยในการสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยในอนาคตต่อไป

รายงานยุทธศาสตร์ของสังคมไทยในการสร้างวิถีการเรียนรู้

โดย ดร. อุทัย ดุลยเกษม
2547 ( 132 หน้า)

รายงาน ยุทธศาสตร์ของสังคมไทยในการสร้างวิถีการเรียนรู้ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มอบหมายให้ ดร.อุทัย ดุลยเกษม จัดทำรายงานยุทธศาสตร์ของสังคมไทยในการสร้างวิถีการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิถีการเรียนรู้ของคนไทย โดยผู้วิจัยได้ทำการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และวิถีการเรียนรู้ของคนไทย คนญี่ปุ่น คนอังกฤษ พร้อมทั้งเสนอยุทธศาสตร์สำหรับสังคมไทยในการสร้างวิถีการเรียนรู้ และเรียบเรียงพร้อมจัดทำข้อเสนอ “ยุทธศาสตร์ของสังคมไทยในการสร้างวิถีการเรียนรู้” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการคิดร่วมกันถึงกระบวนการสร้างวิถีการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยต่อไป

โครงการการนำรูปแบบการสอนตามแนว Constructivism (การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูเครือข่ายที่สอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 ฉบับสรุป

โดย นายประดิษฐ์ เหล่าเนตร์
2547 ( 114 หน้า)

รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการการนำรูปแบบการสอนตามแนว Constructivism(การเรียนรู้จากกลุ่มและการค้นพบ) ไปสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครู เครือข่ายที่สอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 (ฉบับสรุป) ของครูประดิษฐ์ เหล่าเนตร์ นี้ เป็นหนึ่งในสี่โครงการครูแห่งชาติ ประจำปี 2541 เพื่อยกย่องครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 4 คนจาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาไทย ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ครูเครือข่ายที่สอนวิชาชีววิทยานำรูปแบบไปใช้ในการเรียนการสอน และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของครูเครือข่าย ขณะเดียวกันครูเครือข่ายจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของตนเองเพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

บันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน กรณีตัวอย่างโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา

โดย ผู้บริหารและครูโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา จังหวัดนนทบุรี
2547 ( 87 หน้า)

เอกสารเรื่อง บันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน กรณีตัวอย่างโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ฉบับนี้ เป็นผลจากการดำเนินงานของผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน ได้ร่วมดำเนินงานปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนในช่วงปี 2543 - 2545 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ต่อมาได้รับคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนผู้นำ เพื่อพัฒนารูปแบบการขยายเครือข่ายการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนให้กับโรงเรียนใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อเป็นตัวอย่างหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับประถมศึกษา ที่บูรณาการกับการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนปรากฏผลที่ผู้เรียนอย่างเด่นชัด เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

บันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน กรณีตัวอย่างโรงเรียนวัดเกษมรัตน์ จังหวัดสงขลา

โดย คณะครูโรงเรียนวัดเกษมรัตน์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
2548 ( 82 หน้า)

เอกสารเรื่อง บันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน กรณีตัวอย่างโรงเรียนวัดเกษมรัตน์ จังหวัดสงขลา เป็นบันทึกประสบการณ์จากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในการปฏิรูปโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนทุกคนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตลอดจนการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม จากบันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน กรณีตัวอย่างโรงเรียนวัดเกษมรัตน์ จังหวัดสงขลา พบว่าปัจจัยสำคัญในการปฏิรูปทั้งโรงเรียนรวมทั้งชุมชนประสบความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับความจริงใจของผู้บริหารและการพัฒนาตนเองของครูเป็นสำคัญ การร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเป็นทีม การได้รับการนิเทศก์อย่างกัลยาณมิตร ตลอดจนการมีแผนดำเนินงานชัดเจน ทำให้บุคลากรทุกฝ่ายมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความสำเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

บันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านสำนัก จังหวัดระนอง

โดย คณะครูโรงเรียนบ้านสำนัก จังหวัดระนอง
2548 ( 218 หน้า)

เอกสารเรื่อง บันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านสำนัก จังหวัดระนอง เป็นบันทึกประสบการณ์จากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในการปฏิรูปโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนทุกคนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตลอดจนการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม จากบันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านสำนัก จังหวัดระนอง พบว่าปัจจัยสำคัญในการปฏิรูปทั้งโรงเรียนรวมทั้งชุมชนประสบความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับความจริงใจของผู้บริหารและการพัฒนาตนเองของครูเป็นสำคัญ การร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเป็นทีม การได้รับการนิเทศก์อย่างกัลยาณมิตร ตลอดจนการมีแผนดำเนินงานชัดเจน ทำให้บุคลากรทุกฝ่ายมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความสำเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

บันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง

โดย คณะครูโรงเรียนบ้านนาวง อำแภอเมือง จังหวัดพัทลุง
2548 ( 75 หน้า)

เอกสารเรื่อง บันทึกประสบการณ์การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง เป็นบันทึกประสบการณ์จากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในการปฏิรูปโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนทุกคนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตลอดจนการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม กรณีโรงเรียนบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินงานปฏิรูปโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประสบผลสำเร็จนั้น เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการจัดระบบในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริหารมีลักษณะของผู้นำทางวิชาการและการปฏิรูปการเรียนรู้มาก่อน คณะครูอาจารย์มีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความตั้งใจในการทำงานและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่จะผลักดันให้การปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านนาวงประสบผลสำเร็จให้จงได้