อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การดำเนินงานโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โดย ครูทองระย้า นัยชิต
2546 ( 11 หน้า)

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ...ผู้เรียนสำคัญอย่างไร

โดย ครูนิยม ไชยวงศ์
2546 ( 8 หน้า)

รายงานผลการประชุม สมัชชาการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

โดย ครูสำรวย บุญมณี
2546 ( 12 หน้า)

คู่มือการดำเนินงาน เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

โดย ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ
2546 ( 9 หน้า)

เรียนอย่างนี้...มีความสุข บันทึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

โดย ครูศรนรินทร์ ไชยบุรี
2546 ( 141 หน้า)

เรียนอย่างนี้...มีความสุข บันทึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

โดย ครูสุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์
2546 ( 14 หน้า)

รายงานการประชุม บทบาทนักวิจัยในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ เอกสารลำดับที่ 4

โดย ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์
2546 ( 10 หน้า)

แนวทางการวิจัยปฏิบัติการ : โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เอกสารลำดับที่ 1

โดย เลขา ปิยะอัจฉริยะ
2546 ( 12 หน้า)

รายงานสรุปการสัมมนา เรื่อง การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี
2546 ( 72 หน้า)

ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญที่สุด

โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
2546 ( 11 หน้า)

ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญที่สุด กล่าวถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านนโยบายการศึกษาของชาติ จึงได้ร่วมกับ ปราชญ์ของแผ่นดิน ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน จัดทำแนวคิดเรื่อง การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด ให้กระจ่างชัด เป็นที่เข้าใจตรงกันของทุกคนและทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรู้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน พร้อม ๆ กับรวบรวมตัวอย่างแนวการปฏิบัติสำหรับเป็นคู่มือครูในชุด "หลากหลายวิธีสอนของครูต้นแบบ" รวมทั้งทำการวิจัยเพื่อเสนอนโยบายและรูปแบบ การประเมินผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด ซึ่งจะช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ดำเนินไปอย่างครบวงจร

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ กรณีตัวอย่าง : หลักสูตรบูรณาการ การเรียนรู้จากครูกอไผ่ โรงเรียนวัดหนองมะกอก จ.อุทัยธานี

โดย นางสาวศศิธร เล็กสุขศรี นายสำเนา เนื้อทอง นางอริศรา เล็กสรรเสริญ นางพัชรพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง
2546 ( 212 หน้า)

เอกสารเรื่อง การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ กรณีตัวอย่าง : หลักสูตรบูรณาการ "การเรียนรู้จากครูกอไผ่" โรงเรียนวัดหนองมะกอก จังหวัดอุทัยธานี จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยได้คัดเลือกโรงเรียนวัดหนองมะกอก จังหวัดอุทัยธานี เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพในบริบทของโรงเรียนซึ่งมีความหลากหลาย โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โรงเรียนวัดหนองมะกอก ได้มีการพัฒนาตนเองในเรื่องการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการสร้างหลักสูตรบูรณาการ “การเรียนรู้จากครูกอไผ่” ซึ่งมาจากการวิเคราะห์หลักสูตรและทรัพยากรในท้องถิ่นที่สามารถนำมาพัฒนาหลักสูตรได้ และพบว่าต้นไผ่ที่มีมากในท้องถิ่นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ากำลังลดจำนวนลง จึงได้สร้างหลักสูตรบูรณาการ “การเรียนรู้จากครูกอไผ่” ขึ้น ด้วยการบูรณาการวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกันภายหลังการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ “การเรียนรู้จากครูกอไผ่” พบว่า ได้เกิดผลกระทบในทางที่ดีขึ้นมากทั้งต่อครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้กรณีตัวอย่าง : หลักสูตรบูรณาการ ภูเขาของเรา ชาวไทรน้อย โรงเรียนวัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จ.นนทบุรี

โดย นางสาวศศิธร เล็กสุขศรี นายสำเนา เนื้อทอง นางสาวประวีณา ชะลุย นางอริศรา เล็กสรรเสริญ นางพัชรพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง
2546 ( 324 หน้า)

เอกสารเรื่อง การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ กรณีตัวอย่าง : หลักสูตรบูรณาการ "ภูเขาของเรา ชาวไทรน้อย" โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) จังหวัดนนทบุรี จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยได้คัดเลือกโรงเรียนวัดไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพในบริบทของโรงเรียนซึ่งมีความหลากหลาย โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงตัวอย่างประสบการณ์การจัดทำหลักสูตรบูรณาการโดยใช้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและชุมชน ได้มีการสำรวจจุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และหลักสูตร เพื่อการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง และเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้กับคณะครูหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนำไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อไป