อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

ระบบการศึกษาของราชอาณาจักรสวีเดน

โดย กลุ่มงานประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
2551 ( 11 หน้า)

คู่มือการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา

โดย ครูวิไลวรรณ คำมั่น
2551 ( 5 หน้า)

เชาวน์ทางปัญญา Intelligence Quotient : IQ

โดย ครูมาลัย สิงหะ
2552 ( 72 หน้า)

เป้าหมายและยุทธศาสตร์การศึกษาท้องถิ่น

โดย นางสาววิลาสินี วิเชียรรัตน์
2551 ( 9 หน้า)

ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient : EQ

โดย ครูอารี มาลา
2552 ( 16 หน้า)

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค Adversity Quotient:AQ

โดย ครูอัมพา บุ่ยศิริรักษ์
2552 ( 7 หน้า)

Education for the 21 st Century Her Royal Highness Princess maha Chakri Sirindhorn

โดย ครูปราณี ประสีระเตสัง
2552 ( 114 หน้า)

ครูดีที่ฉันประทับใจ

โดย ครูเพ็ญประภา ยาไธสง
2552 ( 8 หน้า)

ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐอิตาลี

โดย ครูนันทิยา ศรีวิน
2553 ( 11 หน้า)

รายงานผลการดำเนินโครงการนำร่องระดับชาติ สถานภาพการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนนำร่อง : รูปแบบที่คัดสรร

โดย ครูสุชีลา ขาวอิ่น
2546 ( 10 หน้า)

รายงานผลการดำเนินโครงการนำร่องระดับชาติ สถานภาพการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนนำร่อง : บทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

โดย ครูดรุณา พ่วงพิศ
2546 ( 6 หน้า)

รายงานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งโรงเรียน

โดย ครูสารภี มณีจินดา
2546 ( 8 หน้า)