อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การสังเคราะห์รายงานการวิจัยการกระจายอำนาจทางการศึกษาใน 8 ประเทศ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา สุวรรณฤทธิ์ และ อาจารย์ ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย
2550 ( 6 หน้า)

รายงานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานประกอบการในรูปศูนย์การเรียน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท
2550 ( 10 หน้า)

คู่มือการจัดตั้งศูนย์การเรียนของสถานประกอบการ

โดย ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ
2550 ( 10 หน้า)

แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน บริษัท บริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จำกัด

โดย พฤฒิพงษ์ เล็กศิริรัตน์ เพชรา วงศ์ประไพโรจน์ เรวดี กระโหมวงศ์
2550 ( 10 หน้า)

แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)-ห้วยขวาง

โดย สถาบันแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2550 ( 11 หน้า)

แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน บริษัทไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดย สถาบันแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2550 ( 10 หน้า)

แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน โรงแรมรอยัลคลิฟ บิช รีสอร์ท

โดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2550 ( 7 หน้า)

แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน บริษัท ในกลุ่มสมบูรณ์

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2550 ( 10 หน้า)

แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาปัญญาภิวัตน์-สะพานควาย

โดย สถาบันแห่งชาติเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2550 ( 11 หน้า)

การบริหารจัดการการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2551 ( 13 หน้า)

แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

โดย ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
2551 ( 10 หน้า)

อาทิตย์คุณธรรมของการศึกษาไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2551 ( 10 หน้า)