การประเมินผลทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี 2555

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 125 หน้า)

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี 2555 ฉบับนี้กล่าวถึงเอกสารการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล มีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เป็นการดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบายทั้ง 7 ประเด็น โดยรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารการสังเกตและสัมภาษณ์ในพื้นที่ และการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับและประเภทการศึกษา ทุกสังกัดและทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาลต่อไป

รายงานผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา 2548

โดย นายก้องเกียรติ สหวรรณางกูร ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง นายสมพงษ์ ผุยสาธรรม และนางสาวสุนันท์ เอื้อเชิดกุล
2549 ( 112 หน้า)

เอกสาร "รายงานผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ปี 2548" เป็นการติดตามประเมินความก้าวหน้าการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการติดตามประเมินผลการนำกฎหมายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นและร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมายการศึกษาให้ฝ่ายปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่แท้จริงของหน่วยปฏิบัติในทุกส่วนของประเทศ ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร โดยการติดตามประเมินความก้าวหน้าการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายได้แก่ การจัดประชุมสัมมนา การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง เพื่อดำเนินการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปเป็นร่างรายงาน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบและปรับปรุงรายงานให้ถูกต้องเหมาะสม

รายงานการติดตามการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2551

โดย ครูวัชรินทร์ ผดุงพจน์
2553 ( 10 หน้า)

รายงานการติดตามการดำเนินงาน การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาปีงบประมาณ 2551

โดย ครูวิชาญ ไทยแท้
2553 ( 5 หน้า)

รายงานการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของนิวซีแลนด์

โดย นางสาวพรทิพย์ สุวรรณโรจน์
2546 ( 200 หน้า)

รายงานการประเมินผล คุณภาพการจัดบริการการศึกษา ระดับอนุบาลของนิวซีแลนด์ จัดทำขึ้นสืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า เอกสาร เรื่อง คุณภาพการจัดบริการการศึกษาระดับอนุบาลของนิวซีแลนด์ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีลักษณะกระจายอำนาจ และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ในมิติของการบริหารการศึกษา การบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นความรู้ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย ปี 2544

โดย ดร.นงราม เศรษฐพานิช ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ ดร.สิริพร บุญญานันต์ นางสุรางค์ โพธิพฤกษาวงศ์ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม นางสาวสุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ นางเพ็ญจันทร์ นครอินทร์ นางสาวประภาพรรณ วงศาโรจน์ นางสาวลลิตา ยุวนากร
2546 ( 34 หน้า)

เอกสารเรื่อง ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย ปี 2544 กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ของสังคม ประเทศต่าง ๆ ทื่ที่ได้พัฒนาจนก้าวสู่ระดับประเทศผู้นำในประชาคมโลกจึงล้วนแต่ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาดังกล่าว

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษา ในวาระครบรอบ 6 ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

โดย นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
2549 ( 56 หน้า)

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษา ในวาระครบรอบ 6 ปี ของการประกาศใช้ พระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวถึงรัฐบาลจะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้และนำประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน

รายงานการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาด้านการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548

โดย ดร. อุมาพร หล่อสมฤดี นางเพ็ญจันทร์ นครอินทร์ นางสาวทวีพร บุญวานิช ดร. มรกต ศรีสุข นางสาวจิรศรี อนวัชกุล นางสาวรุ่งตะวัน หอเจริญ
2549 ( 102 หน้า)

รายงานการติดตามและประเมินความก้าวหน้า การปฏิรูปการศึกษาด้านการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548 กล่าวถึงการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบครบทั้งกระบวนการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุผล

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548

โดย นางโสภณา ตาแก้ว นายสมชาย บัวเล็ก นางสาวบรรณากรณ์ อมรพรสิน นางสาวธัญวรรณ ธรรมวิมล
2549 ( 87 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548" ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใต สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการค่ายอบรมคุณธรรมภาคฤดูร้อน : กรณีศึกษาค่ายอบรมปฐมนิเทศคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปีการศึกษา 2550

โดย นางโสภณา ตาแก้ว นางสาวบรรณากรณ์ อมรพรสิน
2551 ( 419 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการค่ายอบรมคุณธรรมภาคฤดูร้อน : กรณีศึกษาค่ายอบรม ปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปีการศึกษา 2550" เป็นโครงการคุณธรรมนำความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบนันการศึกษามาเป็นตัวหลักของการพัฒนาทุกด้าน และคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ เพื่อให้การศึกษาสร้างคน สร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ

รายงานการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรมคุณธรรมนำความรู้ : แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา

โดย นางโสภณา ตาแก้ว นางณิชกมล ดวงมาลย์
2552 ( 192 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การติดตามประเมินผู้ผ่านการอบรมคุณธรรมนำความรู้ : แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา" ของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการคุณธรรมนำความรู้ ตามนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษามาเป็นตัวหลักของการพัฒนาทุกด้าน โดยมีเป้าหมายหลักคือ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

รายงานสรุปการวิจัยประเมินผล การปฏิรูปการศึกษาด้านบริหารจัดการ : การกระจายอำนาจและความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษา

โดย นางโสภณา ตาแก้ว นางสาวบรรณากรณ์ อมรพรสิน
2551 ( 416 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "ประเมินผล การปฏิรูปการศึกษาด้านบริหารจัดการ : การกระจายอำนาจและความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษา" ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารจัดการศึกษามาโดยต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาต่อไป สำหรับรายงานฉบับนี้เป็นการวิจัยประเมินผลการบริหารจัดการของเรื่องการกระจายอำนาจ และความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษา