การประเมินผลทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

การประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ปี 2550 ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ

โดย ดร. จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม นางสาวจักษณา อธิรัตน์ปัญญา นายดุสิต ทองสลวย
2551 ( 178 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2550 ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ" ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 โดยกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นวาระ แห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการในการรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งและอันตรายจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง ตลอดจนการใช้นิสิต นักศึกษาในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์และแจ้งเหตุในรูปแบบของอาสาสมัครและเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

รายงานการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

โดย ดร. จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม นายดุสิต ทองสลวย
2552 ( 122 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว" ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา12 ได้กำหนดไว้ว่านอกเหนือจากรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และต่อมาได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547นับจากนั้นมาจึงเป็นการฟื้นคืนสิทธิของครอบครัวในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานของตนขึ้นมาใหม่ หลังจากที่มีการประกาศใช้กฎหมายบังคับให้ส่งเด็กในวัยศึกษาเข้าโรงเรียน

รายงานการประเมินสถานภาพการมีส่วนร่วมของสถาบันพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมการจัดการศึกษา

โดย ดร.วิเชียร์ เกตุสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ทิมพันธุ์พงษ์ นายมนัส ภาคภูมิ
2552 ( 13 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การประเมินสถานภาพการมีส่วนร่วมของสถาบันพระพุทธศาสนา ในการส่งเสริมการจัดการศึกษา" ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดประเด็นสำคัญไว้ว่า การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

คู่มือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินตามโครงการวิจัยนานาชาติ (PISA และ TIMSS)

โดย นางสาวสุวิมล เล็กสุขศรี และคณะ
2554 ( 15 หน้า)

คู่มือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินตามโครงการวิจัยนานาชาติ (PISA และ TIMSS) กล่าวถึงผลการประเมินนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) และ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาที่ถูกอ้างอิงในหลายประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญของโลกที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ หมั่นแสวงหาความรู้ ตัดสินใจด้วยเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาได้ รวมทั้งสะท้อนถึงความเอาใจใส่ของครูที่มีต่อผู้เรียน การให้ความสำคัญกับการศึกษา และค่านิยมของสังคมที่มีต่อการศึกษา หลายประเทศต่างให้ความสำคัญต่อการประเมินโครงการ PISA และ TIMSS เป็นอย่างมาก

การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา

โดย รายงานการวิจัย การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา กล่าวถึงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 5 ประการ (1) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาขึ้น (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการตามหลักการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา (4) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (5) เพื่อจัดทำข้อเสนอทางนโยบายด้านศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2555 ( 9 หน้า)

รายงานการวิจัย การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา กล่าวถึงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 5 ประการ (1) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาขึ้น (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการตามหลักการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา (4) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (5) เพื่อจัดทำข้อเสนอทางนโยบายด้านศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2542

โดย
2546 ( 89 หน้า)

เอกสารเรื่อง การศึกษากับประชากร เศรษฐกิจ และสังคม กล่าวว่า ประชากรเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ประเทศใดที่ประชากรมีความรู้ ความสามารถสูง ประเทศนั้นย่อมมีระดับของการพัฒนาประเทศสูงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพราะความก้าวหน้าในวิทยาการต่าง ๆ เกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถของคนทั้งสิ้น