การประเมินผลทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานการประเมิน การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : พหุกรณีศึกษา

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วิ่งวาณิช ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
2548 ( 55 หน้า)

รายงานการประเมินการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : พหุกรณีศึกษา กล่าวถึงการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษากำหนดให้ยึดหลักว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ทั้งนี้โดยมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

รายงานการประเมิน การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อวยพร เรืองตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
2548 ( 28 หน้า)

รายงานการประเมินการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน กล่าวถึงการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษากำหนดให้ยึดหลักว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ทั้งนี้โดยมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษา ในวาระครบรอบ 6 ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

โดย นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
2549 ( 56 หน้า)

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการปฏิรูปการศึกษา ในวาระครบรอบ 6 ปี ของการประกาศใช้ พระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กล่าวถึงรัฐบาลจะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้และนำประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน

รายงานการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาด้านการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548

โดย ดร. อุมาพร หล่อสมฤดี นางเพ็ญจันทร์ นครอินทร์ นางสาวทวีพร บุญวานิช ดร. มรกต ศรีสุข นางสาวจิรศรี อนวัชกุล นางสาวรุ่งตะวัน หอเจริญ
2549 ( 102 หน้า)

รายงานการติดตามและประเมินความก้าวหน้า การปฏิรูปการศึกษาด้านการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548 กล่าวถึงการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบครบทั้งกระบวนการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุผล

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548

โดย นางโสภณา ตาแก้ว นายสมชาย บัวเล็ก นางสาวบรรณากรณ์ อมรพรสิน นางสาวธัญวรรณ ธรรมวิมล
2549 ( 87 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548" ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใต สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย

โดย นางสาวทัศนีย์ ชุ่มชื่นดี
2551 ( 194 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย" เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งจากผลการวิจัยพบว่า สมองจะเติบโตสูงสุดในช่วงอายุ 0-6 ปี หากเด็กได้นับการเลี้ยงดูที่ดี และถูกต้องตามหลักจิตวิทยา พัฒนาการและหลักวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เด็กจะสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษา

โดย ดร.มรกต ศรีสุข
2551 ( 224 หน้า)

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา กล่าวถึงการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบครบทั้งกระบวนการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุผล

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย นางสาวรุ่งตะวัน หอเจริญ
2551 ( 232 หน้า)

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ และมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการค่ายอบรมคุณธรรมภาคฤดูร้อน : กรณีศึกษาค่ายอบรมปฐมนิเทศคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปีการศึกษา 2550

โดย นางโสภณา ตาแก้ว นางสาวบรรณากรณ์ อมรพรสิน
2551 ( 419 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการค่ายอบรมคุณธรรมภาคฤดูร้อน : กรณีศึกษาค่ายอบรม ปฐมนิเทศคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปีการศึกษา 2550" เป็นโครงการคุณธรรมนำความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบนันการศึกษามาเป็นตัวหลักของการพัฒนาทุกด้าน และคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ เพื่อให้การศึกษาสร้างคน สร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ

รายงานการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรมคุณธรรมนำความรู้ : แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา

โดย นางโสภณา ตาแก้ว นางณิชกมล ดวงมาลย์
2552 ( 192 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การติดตามประเมินผู้ผ่านการอบรมคุณธรรมนำความรู้ : แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา" ของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการคุณธรรมนำความรู้ ตามนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษามาเป็นตัวหลักของการพัฒนาทุกด้าน โดยมีเป้าหมายหลักคือ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

รายงานสรุปการวิจัยประเมินผล การปฏิรูปการศึกษาด้านบริหารจัดการ : การกระจายอำนาจและความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษา

โดย นางโสภณา ตาแก้ว นางสาวบรรณากรณ์ อมรพรสิน
2551 ( 416 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "ประเมินผล การปฏิรูปการศึกษาด้านบริหารจัดการ : การกระจายอำนาจและความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษา" ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาด้านการบริหารจัดการศึกษามาโดยต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาต่อไป สำหรับรายงานฉบับนี้เป็นการวิจัยประเมินผลการบริหารจัดการของเรื่องการกระจายอำนาจ และความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานการวิจัยประเมินผล คุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม

โดย รศ.ดร.ชุมพร ยงกิตติกุล รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ อาจารย์ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์ อาจารย์ทิพย์นภา หวนสุริยา อาจารย์กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ อาจารย์สันทัด พรประเสริฐมานิต
2551 ( 268 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "ประเมินผลคุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจตคติและพฤติกรรม" ทางรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ เสริมสร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและทิศทางหลักในการปฏิรูปการศึกษา โดยยึด “คุณธรรมนำความรู้” เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2550 - 2551 โดยกำหนด 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ปลูกจิตสำนึก สร้างเจตคติ ปรับพฤติกรรม 2) ปรับกระบวนการเรียนรู้ หาต้นแบบสืบทอด 3) สร้างภูมิต้านทานโดยเครือข่ายขยายผล บ้าน สถาบันการศึกษา สถานศึกษา ชุมชน สื่อ 4) กำกับ ติดตาม และประเมินผล