ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

สถิติประชากรวัยเรียนปี 2544-2546

โดย นางสาวจันทน์ชลัช สินธุยศฯ เจ้าหน้าที่ประจำ โครงการ
2548 ( 10 หน้า)

สถิติประชากรวัยเรียน ปี 2544-2546 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอจำนวนประชากรทั้งในภาพรวมทั่วประเทศและระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จำแนกตามกลุ่มอายุวัยเรียนและเพศ โดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลประชากรที่สำคัญคือ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ แล้วนำมาดำเนินการทางสถิติ โดยคาดหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการที่เน้นการกระจายอำนาจการบริหาร ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง

สถิติการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2536-2545

โดย นางสาวโสภาวดี บุณยฤทธิกิจ เจ้าหน้าที่ประจำ โครงการ
2548 ( 16 หน้า)

สถิติการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2536 – 2545 จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา การดำเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาเพื่อประมวลเป็นภาพรวมของประเทศและจัดทำเป็นรายงานสถิติการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงปีการศึกษา 2536-2545 ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานโครงการคาดประมาณจำนวนนักเรียนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2546-2555 รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2548

โดย นางสาวสุจิตรา แพงห่อพาน เจ้าหน้าที่ประจำ โครงการ
2550 ( 20 หน้า)

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2548 กล่าวถึงการกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา และการดำเนินงานติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามแนวของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนั้นสารสนเทศ ข้อมูลตัวเลขนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในการนี้สำนักงานฯ โดยศูนย์วิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานและหลายสังกัด

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2550 - 2551

โดย นายภาณุพงศ์ พนมวัน
2552 ( 15 หน้า)

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2550-255 กล่าวถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำรายงานเรื่องปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยขึ้นเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญด้านโอกาสทางการศึกษาและเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการศึกษา การกำหนดนโยบายการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการดำเนินงานประเมินความ สำเร็จของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2551

โดย นายภาณุพงศ์ พนมวัน
2552 ( 15 หน้า)

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปี 2551 กล่าวถึงการกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา และการดำเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามแนวของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนั้น สารสนเทศข้อมูลตัวเลขนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในการนี้สำนักงานฯ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจาหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานและหลายสังกัด

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2552

โดย นายภาณุพงศ์ พนมวัน
2553 ( 8 หน้า)

ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2552 กล่าวถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำรายงานเรื่องปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยขึ้นเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญด้านโอกาสทางการศึกษาและเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการศึกษา การกำหนดนโยบายการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการดำเนินงานประเมินความ สำเร็จของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี 2551 : การผลิตบุคลากร

โดย นายเพทาย บุญมี
2553 ( 13 หน้า)

สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี 2551 : การผลิตบุคลากร เป็นการนำเสนอข้อมูลสภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทยที่ได้จากการสำรวจรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาเฉพาะทางของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสภาพการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร และสถิติการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษา ผู้เรียน ผู้เข้าใหม่ ผู้สำเร็จ และครูผู้สอน โดยนำเสนอในรูปการบรรยายสรุป มีแผนภูมิประกอบ และส่วนที่สองเป็นการนำเสนอตารางสถิติ

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2552

โดย นายภาณุพงศ์ พนมวัน นางสาวปวริศา เขียนแก้ว นายเมธา รุ่งโรจน์
2553 ( 157 หน้า)

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปี 2552 กล่าวถึงการกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา และการดำเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามแนวของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนั้น สารสนเทศข้อมูลตัวเลขนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มนการนี้สำนักงานฯ โดยศูนย์วิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานและหลายสังกัด

พจนานุกรมตัวชี้วัดการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (KPI Dictionary for Thai Education Evaluation)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร ดร.จันทร์พร พรหมมาศ ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร นางสาววทัญญู วุฒิวรรณ์
2554 ( 88 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "พจนานุกรมตัวชี้วัดการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ" ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจในการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ ครอบคลุมทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และได้รับมอบจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเพื่อให้มีระบบกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ"

ระบบฐานข้อมูลคำนิยามตัวชี้วัดและคลังข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

โดย สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2554 ( 39 หน้า)

ระบบฐานข้อมูลคำนิยามตัวชี้ และคลังข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาชาติ และกลไกหนึ่งในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ คือ การติดตามและประเมินผล ซึ่งมาตรการสำคัญของการติดตามและประเมินผล คือ ตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมินและฐานข้อมูล

ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี 2553

โดย นายภาณุพงศ์ พนมวัน
2554 ( 67 หน้า)

ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี 2553 กล่าวถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำรายงานเรื่องปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยขึ้นเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญด้านโอกาสทางการศึกษาและเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการศึกษา การกำหนดนโยบายการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการดำเนินงานประเมินความ สำเร็จของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2553

โดย สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปี 2553 กล่าวถึงการกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา และการดำเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามแนวของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนั้น สารสนเทศข้อมูลตัวเลขนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการนี้สำนักงานฯ โดยศูนย์วิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานและหลายสังกัด
2555 ( 10 หน้า)

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปี 2553 กล่าวถึงการกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา และการดำเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามแนวของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนั้น สารสนเทศข้อมูลตัวเลขนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการนี้สำนักงานฯ โดยศูนย์วิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานและหลายสังกัด