ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2552

โดย
2553 ( 44 หน้า)

เอกสารเรื่อง สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2552 กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทำให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องพยายามปรับเปลี่ยนและดำเนินนโยบายให้เท่าทันกระแสความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประเทศของตนสามารถยืนยหยัดอยู่ได้ในสังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี คุณภาพของประชากรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสำเร็จและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ นางสาวอนงค์ ทิพย์เกตุ นางสาววรนุช มงคลบุตร์
2552 ( 304 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "โครงการพัฒนาระบบการาติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ" ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจในการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศครอบคลุมทุกระดับและประเภทการศึกษาและได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเพื่อให้มีระบบกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2547

โดย นางสาวยุพา วิริถิรมย์กูล นางเพทาย บุยมี นางสาวกุลวิภา ชีพรับสุข นางสาวกฤตยากรณ์ เจริญทรัพย์
2549 ( 40 หน้า)

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2547 กล่าวถึงการกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา และการดำเนินงานติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาตามแนวของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนั้น สารสนเทศข้อมูลตัวเลขนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในการที่สำนักงานฯ โดยศูนย์วิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาในสภาวะที่ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบปรับโครงสร้างของส่วนราชการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานและหลายสังกัด

รายงานสถิติด้านศาสนาของประเทศไทย ปี 2542

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2546 ( 11 หน้า)

สถิติด้านศาสนาของประเทศไทย ปี 2542 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอภาพรวมของทรัพยากรด้านศาสนาที่จะมีบทบาทอย่างสำคัญในการให้บริการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงอุดมศึกษา และการพัฒนาความรู้ทางศาสนาให้ผสมผสานกับความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีควบคู่ไปกับความเก่งทางวิชาการ และเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจึงได้นำเสนอข้อมูลเป็น 2 ด้าน คือ ด้านวิชาการศาสนา และด้านการจัดการศึกษาโดยสถาบันศาสนา เพื่อให้เห็นศักยภาพ และความพร้อมของปัจจัยต่างๆ ที่รัฐจะส่งเสริมให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวขอบเขตการรายงาน ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน เนื้อหาครอบคลุมศาสนาสำคัญ 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และ ศาสนาซิกข์ ซึ่งเป็นศาสนาที่รัฐบาลให้การรับรองโดยมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ในด้านวิชาการศาสนาจะรายงานภาพรวมของศาสนสถานบุคลากร กิจกรรม งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมศาสนา และจะกล่าวถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยสถาบันศาสนา

ข้อมูลการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2544

โดย นางสาวยุพา วิริภิรมย์กูล
2546 ( 6 หน้า)

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2544 กล่าวถึงการกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา รวมทั้งการปฏิรูปการศึกษานั้น สารสนเทศข้อมูลตัวเลขนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการดพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในการนี้สำนักงานฯ โดยศูนย์สถิติแห่งชาติเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานและหลายสังกัด และจัดทำเป็นรายงานสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2544 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

การประมาณการจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2542 - 2559

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2546 ( 36 หน้า)

การประมาณการจำนวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2542 – 2559 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงภาพแนวโน้มจำนวนนักเรียน นักศึกษาของทุกระดับการศึกษาในอนาคต เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและวางแผนการจัดการศึกษาของประเทศ ในการดำเนินงานขั้นแรกสำนักงานฯ ได้รับความร่วมมือจากรองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาศาสตร์ด้านแบบจำลองและการพยากรณ์เศรษฐกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการประมาณการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “การประมาณการจำนวนนักเรียนนักศึกษา” เมื่อเดือนมิถุนายน 2542 เพื่อนำเสนอวิธีการและผลการประมาณการพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสัมมนา เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการประมาณการ ซึ่งผู้ดำเนินการได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุงการประมาณการเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลการศึกษาแห่งชาติ

โดย ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ และคณะ
2546 ( 70 หน้า)

ข้อมูลการศึกษาในระบบโรงเรียน รายจังหวัด ปีการศึกษา 2540

โดย ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ และคณะ
2546 ( 41 หน้า)

ข้อมูลทางการศึกษาของประเทศต่างๆ ในเอเชีย-แปซิฟิก

โดย ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ และคณะ
2546 ( 45 หน้า)

การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2542-2559

โดย คณะทำงานคาดประมาณประชากร
2546 ( 32 หน้า)

การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2542 – 2559 จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานคาดประมาณประชากรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติแต่งตั้งขึ้น คณะทำงานฯประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการคาดประมาณประชากรได้แก่ สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวง มหาดไทย สำนักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นฝ่ายดำเนินงานและประสานงาน

สถิติประชากรของประเทศไทย จำแนกรายจังหวัด ตามกลุ่มอายุ วัยเรียน และ เพศ พ.ศ.2541-2544

โดย นายบุญจง เรืองสะอาด
2546 ( 10 หน้า)

สถิติประชากรของประเทศไทย จำแนกรายจังหวัด ตามกลุ่มอายุวัยเรียนและเพศ พ.ศ 2541-2544 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอจำนวนประชากรทั้งในภาพรวมทั่วประเทศและระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จำแนกตามกลุ่มอายุวัยเรียน และเพศ โดยรวบรวมจากแหล่งข้อมูลประชากรที่สำคัญ คือ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ปี 2541-2544 แล้วนำมาจัดทำข้อมูลทางสถิติ โดยคาดหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และการกำหนดนโยบายการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสาระบัญญัติในการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ข้อมูลประชากรนับเป็นสารสนเทศที่สำคัญต่อการตัดสินใจ และการวางแผนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2546

โดย นางสาวยุพา วิริภิรมย์กูล นางสาวจันทน์ชลัช สินธุยศฯ นางสาวโสภาวดี บุณยฤทธิกิจ นางสาวสุจิตรา แพงห่อพาน
2547 ( 19 หน้า)

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2546 กล่าวถึงการกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา และการดำเนินงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามแนวของการ ปฏิรูปการศึกษาของประเทศนั้น สารสนเทศข้อมูลตัวเลขนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในการนี้สำนักงานฯ โดยกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาในสภาวะที่ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบปรับโครงสร้างของส่วนราชการ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานและหลายสังกัด และจัดทำเป็นรายงานสถิติการศึกษาของประเทศไทยปีการศึกษา 2546 นึ้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการศึกษา การติดตามประเมินผลและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ