ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เจาะลึก การประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 2 (ปี 2549-2553) โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์
2554 ( 47 หน้า)

รายงานเรื่อง รายงานการวิเคราะห์เจาะลึก การประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 2 (ปี 2549-2553) โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ กล่าวว่า จากการประเมินคุณภาพการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทั้งรอบแรกและรอบสอง พบว่า การศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำที่สุดของประเทศ มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง จึงได้ทำการวิเคราะห์เจาะลึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบที่ 2 ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นรายโรง ซึ่งเชื่อว่าจากข้อมูลดังกล่าวจะสามารถทำให้ แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น