ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 257 หน้า)

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ฉบับนี้ เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ให้นำเสนอในการประชุม จำนวน 24 เรื่อง จากผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามารับการคัดเลือกจำนวน 339 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่มีสาระสำคัญสอดรับกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ที่สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายงานการวิจัย การศึกษาแนวโน้มเพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับอนาคต

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสามรัมย์
2549 ( 6 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง "การศึกษาแนวโน้มเพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับอนาคต" นี้เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันของการวิจัยในประเทศ โดยเน้นศึกษาแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านการศึกษา ปัญหา และอุปสรรคด้านการศึกษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการวิจัยในอนาคต เพิ่มมาตรฐานการศึกษา เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเอกภาพ อันนำไปสู่การพัฒนานโยบาย การวางแผนด้านการวิจัย และการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2551 ( 4 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น

โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
2551 ( 10 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์

โดย รศ. ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
2551 ( 10 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของไทย

โดย ครูชานนท์ เศรษฐแสงศรี
2551 ( 10 หน้า)

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง นโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา

โดย ครูลำดวน พงษ์นิกร
2551 ( 10 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

โดย ครูชูศรี ภัยพิบัติ
2551 ( 5 หน้า)

การสังเคราะห์งานวิจัยและทิศทางการวิจัยในอนาคต

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท และคณะ
2547 ( 11 หน้า)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการสังเคราะห์งานวิจัยและศึกษาทิศทางการวิจัยในอนาคต กล่าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยแสดงเจตนารมณ์ให้มีการใช้กระบวนการเรียนรู้และกำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานกลางขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบายและแผนในการส่งเสริม ประสานการวิจัย การพัฒนาและการนำผลการวิจัยไปใช้ รวมทั้งรัฐควรจัดให้มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้วย ประกอบกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ข้างต้นได้จัดให้มีโครงการสังเคราะห์งานวิจัยและทิศทางการวิจัยในอนาคตขึ้น เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบันของการวิจัยด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบการวิจัยด้านการศึกษาที่มีเอกภาพและการกำหนดนโยบายและแผนเป้าหมายของการวิจัยทางการศึกษาที่ชัดเจนและนำไปสู่การบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อไป

รายงานการวิจัย รูปแบบบริหารและการจัดการวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องขององค์กรวิจัย

โดย รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา ผศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
2548 ( 45 หน้า)

รายงานการวิจัย รูปแบบการบริหารและการจัดการวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องขององค์กรวิจัยระดับชาติ กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย นับเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างปัญญาเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า เข้มแข็ง และทัดเทียมนานาประเทศ จากข้อมูลเรื่องระบบการวิจัยของประเทศได้กล่าวถึงตัวชี้วัด 3 ตัวแรกในปัจจัยนำเข้า ได้แก่ งบประมาณการวิจัย นักวิจัย และหน่วยงานวิจัย ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณอย่างชัดเจน