ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT in Education)

รายงานสำรวจสถานภาพและความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ

โดย กุลวิตรา ภังตานนท์ และ สุชาดา ไชยรัตน์
2546 ( 77 หน้า)

รายงานสำรวจสถานภาพและความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ได้มีการประชุมปฏิบัติการ และสัมมนาระดมความคิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง และได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาไว้ว่า "ภายในปี 2548 ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ โดยจัดให้มีอย่างเพียงพอ และให้สามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม"

ภาพอนาคต&กลยุทธ์ เราจะใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างไร

โดย ดร.รุ่ง แก้วแดง, ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
2546 ( 9 หน้า)

เอกสารเรื่อง ภาพอนาคตและกลยุทธ์ : เราจะใช้ ICT เพื่อ สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างไร กล่าวถึงภาพอนาคต (Foresight) ซึ่งเป็นหัวข้อในการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยผู้บริหารและครูจาก 20 โรงเรียนทั่วประเทศได้ร่วมกันคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างภาพอนาคตโรงเรียนภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอนสู่ความน่าจะเป็น และกำหนดกลยุทธ์ร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความเป็นไปได้ในอนาคต สำนักงานฯ จึงเห็นควรเผยแพร่สรุปผลการประชุมปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อขยายผลการเรียนรู้และจินตนาการต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายงานสำรวจสถานภาพและความพร้อมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ และคณะ
2546 ( 90 หน้า)

รายงานสำรวจสถานภาพและความพร้อมในการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ กล่าวถึง ปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่ยุคสังคมความรู้ซึ่งเป็นยุคที่หน่วยงานทั้งหลายต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในตัวบุคคล หนังสือ และแหล่งต่างๆ มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยงานและประเทศสามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่น หรือประเทศอื่นได้ เครื่องมือที่จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ เข้าสู่ยุคสังคมความรู้ได้ คือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศก้าวหน้าไปสู่สังคมความรู้ได้ คือ ครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความพร้อมในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอินเทอร์เน็ต อึกทั้งต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเหล่านั้นไปสู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติด้านโทรคมนาคมกับการศึกษา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
2546 ( 9 หน้า)

รายงานวิจัย เรื่อง การใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติด้านโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา กล่าวถึงแนวความคิดในการนำทรัพยากรการสื่อสารด้านโทรคมนาคมมาใช้เพื่อการศึกษามีพัฒนาการมายาวนาน หลายเรื่องได้แปรเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดตั้งเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาในความดูแลของกรมประชาสัมพันธ์ ด้วยการสนับสนุนของธนาคารโลก การจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประะเทศไทยช่อง 11 ของกรมประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาสายสามัญผ่านดาวเทียมของโครงการโรงเรียนไกลกังวล เป็นต้น แต่การดำเนินงานการใช้ทรัพยากรการสื่อสารด้านโทรคมนาคมเพื่อการศึกษายังขาดแนวทาง และมาตรการที่ชัดเจน ที่จะให้ทรัพยากรการสื่อสารด้านโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาเป็นภารกิจร่วมของรัฐองค์กร หน่วยงานเอกชน และรัฐ องค์กร (NGO) และการดำเนินงานในด้านนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในแง่นโยบาย แผนปฏิบัติการ บุคลากร ทรัพยากร การดำเนินการ และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โดย ดร.วิเชียร เกตุสิงห์
2547 ( 414 หน้า)

รายงานการวิเคราะห์สถานภาพการใช้ ICT ในสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ รูปแบบของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาภาพรวมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือ ICT (Information and Communication Technology) เข้ามาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้คาดการณ์ถึงแนวทางการพัฒนาระบบศึกษาในอนาคต รวมไปถึงการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำ ICT มาใช้ โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความสนใจกับโจทย์ปัญหาที่เป็นประเด็นหลักดังนี้ 1) การนำ ICT เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาก่อให้เกิดกลยุทธ์อะไรได้บ้าง 2) มีปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการนำ ICT มาใช้ในแต่ละกลยุทธ์นั้นๆ 3) อะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น และในการประเมินผลความสำเร็จควรใช้ดัชนีอะไรเป็นตัวชี้วัด 4) รูปแบบในการนำ ICT เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และการใช้งานของบุคคลากร ควรมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดย ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฏร์ ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฏร์
2554 ( 100 หน้า)

เอกสารเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักด้านนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาของชาติ การวิจัยและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู และผู้เรียน (ช่วงชั้นที่ 3) จำนวน 70 คน จาก 35 โรงทั่วประเทศ ให้มีทักษะ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการหารูปแบบ วิธีดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพของครูและผู้เรียน ในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำรูปแบบหรือวิธีการดำเนินงานไปปรับใช้และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยต่อไป

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านคอมพิวเตอร์พกพา

โดย ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ และคณะ
2554 ( 29 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านคอมพิวเตอร์พกพา นี้ ได้ทำการศึกษาถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่นักเรียนทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเป็นของตนเอง โดยได้รวบรวมกรณีตัวอย่างจากโรงเรียนนำร่องทั้งหมด 7 แห่ง แม้ว่าจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในแต่ละแห่งจะแตกต่างกัน แต่ทุกโรงเรียนมีห้องเรียนอย่างน้อยหนึ่งห้องที่นักเรียนทุกคนได้รับคอมพิวเตอร์พกพาเป็นของตนเอง นักเรียนสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ได้ทุกเมื่อ ทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนสามารถนำกลับไปใช้งานที่บ้านได้ด้วย