ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

วิธีการวิจัยประเมินความสำเร็จของการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ความเข้มแข็งของชุมชน / ท้องถิ่นและศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2551 ( 7 หน้า)

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดระบบงบประมาณและการลงทุนเพื่ออุดมศึกษา ( Financing of Higher Education)

โดย ศาสตราจารย์ ดร. บุญเสริม วีสกุล และคณะ
2546 ( 50 หน้า)

การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดระบบงบประมาณและการลงทุนเพื่ออุดมศึกษา กล่าวถึงอุดมศึกษาไทยแม้มีแผนพัฒนาระยะกลางและระยะยาว แต่ยังขาดนโยบายและเป้าหมาย การแบ่งการผลิตบัณฑิต ขาดระบบการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรม และยังประสบปัญหาวิกฤตด้านคุณภาพด้วย จึงจำเป็นที่ต้องศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินของอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทางและทางเลือกที่จะนำไปสู่การจัดรูปแบบระบบงบประมาณและการจัดการการเงิน และเพื่อเสนอแนะมาตรการระดมทรัพยากรทางการเงินเพื่ออุดมศึกษาไทยและการจัดสรรเงินที่ระดมมาได้อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุดมศึกษาไทยไปสู่ความเป็นเลิศ ส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายงานการวิจัยเอกสารการปฏิบัติการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพของประเทศแคนาดา

โดย ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์
2546 ( 49 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การปฏิรูปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ประเทศแคนาดา" เป็นระบบบริหารและการจัดการ กระบวนการเรียนการสอนและการฝึกงาน ระบบคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาเพื่ออาชีพ ระบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และการระดมทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

การวิจัยการปฏิรูปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ของประเทศอิสราเอล

โดย ศิริพรรณ ชุมนุม
2546 ( 67 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การปฏิรูปการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ประเทศอิสราเอล" เป็นระบบบริหารและการจัดการ กระบวนการเรียนการสอนและการฝึกงาน ระบบคุณภาพมาตรฐานของการศึกษาเพื่ออาชีพ ระบบความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และการระดมทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ (Further Occupational Skill Training)

โดย ศาสตราจารย์บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ ดร.ผะอบ พวงน้อย นางนาตยา แก้วใส
2546 ( 35 หน้า)

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ กล่าวถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพเป็นกิจกรรมที่ฝึกเพื่อสร้างทักษะ (Skills) ในการทำงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและการอาชีพต่างๆ โดยเป็นกำลังคนระดับกลางที่ใช้ทักษะอาชีพเป็นสำคัญ

รายงานการวิจัย แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)

โดย รายงานเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ของ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กล่าวว่า การผลิตและพัฒนากำลังคนเป็นกลไกสำคัญยิ่งต่อการเพิ่มศักยภาพของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะกำลังคนระดับกลางซึ่งเป็นกำลังที่ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจ และบริการ มีความต้องการมากที่สุด แต่ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาผู้เข้าศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ มีปริมาณและสัดส่วนที่ลดลง ทำให้ความต้องการของตลาดแรงงานเกิดความไม่สอดคล้องในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2555 ( 6 หน้า)

รายงานเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ของ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กล่าวว่า การผลิตและพัฒนากำลังคนเป็นกลไกสำคัญยิ่งต่อการเพิ่มศักยภาพของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะกำลังคนระดับกลางซึ่งเป็นกำลังที่ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจ และบริการ มีความต้องการมากที่สุด แต่ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาผู้เข้าศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ มีปริมาณและสัดส่วนที่ลดลง ทำให้ความต้องการของตลาดแรงงานเกิดความไม่สอดคล้องในเชิงปริมาณและคุณภาพ

รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแผนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา

โดย รศ.ดร.มนัส สุวรรณ และคณะ
2546 ( 62 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแผนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา กล่าวถึงการขยายตัวเชิงปริมาณของสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพบัณฑิต และการมีงานทำ สาเหตุประการหนึ่ง เพราะการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น ไม่มีเกณฑ์หรือหลักการในการพิจารณาที่ชัดเจน จากการประชุมปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงมติร่วมกันว่า ควรเร่งดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแผนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความต้องการและโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประชากร ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และเพื่อเสนอกรอบแนวทางการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา และแผนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของประเทศ และภูมิภาค รวมทั้งเอื้อต่อการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

รายงานผลการศึกษา โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการอุดมศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ (Management Innovation in Higher Education)

โดย ดร. มานิต บุญประเสริฐ และคณะ
2546 ( 58 หน้า)

รายงานผลการศึกษา โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการอุดมศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ กล่าวถึงสถาบันศึกษาจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถาบันแนวใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไป ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ และการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาวิจัยกรณีศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ของประเทศไทย และต่างประเทศ และเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ของไทย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเสมอภาค

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่

โดย ดร. มานิต บุญประเสริฐ และคณะ
2546 ( 24 หน้า)

รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำข้อเสนอนโยบายและวางแผนการศึกษาของประเทศ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ ซึ่งเป็นการวิจัยภายใต้โครงการ Thai-U.S. Education Roundtable เรื่องการวิจัยนโยบายการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ซึ่งงานวิจัยนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศและประเทศไทย วิเคราะห์และเสนอผลการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถาบัน อุดมศึกษาและการอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และโอกาสทางการศึกษา

Thailand’s Research Synopses Thailand-US Education Roundtables 2001-2005

โดย Ruangrat Wongpramote, Somtavin Karnjanapongkul
2551 ( 105 หน้า)

รายงาน เรื่อง Thailand’s Research Synopses Thailand-US Education Roundtables 2001-2005 นำเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษ นำเสนอบทสรุปภาพรวมการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ การวิจัยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์