ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

รายงานการวิจัย การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ์

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี และคณะ
2549 ( 11 หน้า)

รายงานเรื่อง การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ์ ของ ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดเป็นแหล่งหรือที่รวมสาระ ความรู้ อาจเป็นสถานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และบุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอยู่ทุกที่ ทุกเวลา มีคุณค่า น่าสนใจและกระจายอยู่รอบตัว ทุกส่วนของสังคมร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก๋สามารถส่งผลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

รายงานการวิจัย การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนสาธารณะ

โดย รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ
2549 ( 11 หน้า)

รายงานเรื่อง การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนสาธารณะ ของ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดเป็นแหล่งหรือที่รวมสาระ ความรู้อาจเป็นสถานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และบุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอยู่ทุกที่ ทุกเวลามีคุณค่า น่าสนใจ และกระจายอยู่รอบตัว ทุกส่วนของสังคมสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้ ซึ่งหากมีส่วนร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก็สามารถส่งผลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

รายงานการวิจัย การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ห้องสมุดประชาชน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ
2549 ( 6 หน้า)

รายงานเรื่อง การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ห้องสมุดประชาชน ของ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดเป็นแหล่งหรือที่รวมสาระ ความรู้อาจเป็นสถานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และบุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอยู่ทุกที่ ทุกเวลามีคุณค่า น่าสนใจ และกระจายอยู่รอบตัว ทุกส่วนของสังคมสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้ ซึ่งหากมีส่วนร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกันก็สามารถส่งผลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

รายงานการวิจัย การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : หอศิลป์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ เย็นสบาย
2549 ( 120 หน้า)

รายงานเรื่อง การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : หอศิลป์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ เย็นสบาย กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดเป็นแหล่งหรือที่รวมสาระ ความรู้อาจเป็นสถานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และบุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอยู่ทุกที่ทุกเวลา มีคุณค่า น่าสนใจ และกระจายอยู่รอบตัว ทุกส่วนของสังคมสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้ ซึ่งหากมีส่วนร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก็สามารถส่งผลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

รายงานการวิจัย การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนพฤกษศาสตร์

โดย ดร.ก่องกานดา ชยามฤต
2549 ( 96 หน้า)

รายงานเรื่อง การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนพฤกษศาสตร์ ของ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดเป็นแหล่งหรือที่รวมสาระ ความรู้อาจเป็นสถานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และบุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอยู่ทุกที่ทุกเวลา มีคุณค่า น่าสนใจ และกระจายอยู่รอบตัว ทุกส่วนของสังคมสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้ ซึ่งหากมีส่วนร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก็สามารถส่งผลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

รายงานการวิจัย การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนสัตว์

โดย นายอภิเดช สิงหเสนี และคณะ
2549 ( 404 หน้า)

รายงานเรื่อง การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนสัตว์ ของ นายอภิเดช สิงหเสนี และคณะ กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดเป็นแหล่งหรือที่รวมสาระ ความรู้อาจเป็นสถานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และบุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอยู่ทุกที่ทุกเวลา มีคุณค่า น่าสนใจ และกระจายอยู่รอบตัว ทุกส่วนของสังคมสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้ ซึ่งหากมีส่วนร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก็สามารถส่งผลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

รายงานการวิจัย การพัฒนามาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

โดย ศาตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
2549 ( 274 หน้า)

รายงานเรื่อง การพัฒนามาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ของ ศาตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กล่าวว่า โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานห้องสมุดประชาชน และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาองค์ประกอบปัจจัย และตัวชี้วัดตามมาตรฐานเพื่อการประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย

รายงานการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย

โดย ศาตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
2550 ( 236 หน้า)

รายงานการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย ของ ศาตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กล่าวว่า โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานห้องสมุดประชาชน และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาองค์ประกอบปัจจัย และตัวชี้วัดตามมาตรฐานเพื่อการประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta - analysis)

โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ดร.วรรณี เจตจำนงนุช นายอัครเดช เกตุฉ่ำ นางสิรินธร สินจินดาวงศ์ นางดวงเนตร ธรรมกุล นางสาวจริยา ชื่นศิริมงคล นางสาวภัทราวดี มากมี นางสาวศิวพร ภู่พันธ์ นายชัยวิชิต เชียรชนะ นายนัทธี เชียงชะนา นางสาววลัยภรณ์ ขุนชนะ
2552 ( 271 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน" หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการศึกษาหลายด้าน อาทิ แนวคิดในการจัดการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน เนื้อหาสาระของหลักสูตร ระบบการประเมินผลผู้เรียน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ล้วนมีจุดหมายเดียวกันคือ คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายในสังคมจับตามองและให้ความ สำคัญ ที่ผ่านมามีข้อสงสัยว่า หลังจากปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้ว คุณภาพการศึกษาไทยดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคหรือปัจจัยสนับสนุนมากน้อยเพียงใด

รายงานการวิจัย เรื่อง พิพิธภัณฑ์ : ขุมพลังแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ

โดย สุทธาสินี วัชรบูล
2546 ( 12 หน้า)

รายงานการวิจัยเรื่อง พิพิธภัณฑ์ขุมพลังแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ กล่าวถึง ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาไว้ว่า ในการจัดการศึกษานั้นมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยนั้นต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา การเรียนรู้ต้องจัดให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และให้โอกาสแก่ผู้เรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนปกติ พิการ หรือถูกกีดกันจากสังคม ได้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ การเรียนรู้จากการศึกษาในระบบเพียงประการเดียวไม่สามารถทำให้ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ ดังนั้นจึงควรเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ เป็นผู้รู้เท่า ก้าวทัน สามารถแข่งขันกับนานาประเทศในโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิดังนั้นเพื่อให้การจัดรูปแบบแหล่งการเรียนรู้ในประเทศไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและทันสมัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจึงได้ศึกษาการทำงานของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ดำเนินการเรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา” แล้วค้นพบว่า “การสร้างลักษณะนิสัยแห่งการเรียนรู้” นั้นสำคัญที่สุด การเรียนรู้เป็นวาระแห่งชาติอันสำคัญ ที่รัฐบาลอังกฤษได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างสมศักดิ์ศรีเต็มตามศักยภาพ องค์กรหลักที่สำคัญที่เป็นขุมพลังแห่งการเรียนรู้ก็คือ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และ หอศิลป์ ซึ่งนอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นองค์กรทางการศึกษา เป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ในเอกสารฉบับนี้จะพูดถึงการดำเนินงานทั้งในเรื่องของการกำหนดองค์กรรับผิดชอบ การให้การสนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กิจกรรมและรูปแบบการจัดแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งกรณีศึกษาจำนวน 11 กรณี เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างพิพิธภัณฑ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ สถานประกอบการ รวมทั้ง เครือข่าย พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนและ/หรือ เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่เป็น “แหล่งเรียนรู้” ได้อย่างสมบูรณ์

รายงานการวิจัย การใช้ละครสร้างสรรค์ในการพัฒนาผู้เรียน

โดย ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์
2546 ( 130 หน้า)

รายงานผลการวิจัยเรื่อง การใช้ละครสร้างสรรค์ในการพัฒนาผู้เรียน กล่าวถึงลักษณะของละครสร้างสรรค์นั้นมีความสอดคล้องกับ ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จุกสำคัญคือการเน้นที่กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีครู/ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้การเรียนรู้นั้นเป็นไปอย่างมีขั้นตอน มีการบูรณาการจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย โครงการวิจัย "การใช้ละครสร้างสรรค์ในการพัฒนาผู้เรียน" นี้เป็นโครงการวิจัยระยะสั้นเพื่อนำร่องการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ละครสร้างสรรค์ในฐานะที่เป็นนวัตกรรมการสอน โดยเลือกสาระ "นาฏศิลป์" ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2544 เป็นสาระหลักของการสอน คณะผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบแผนการอสนตลอดจนทดลองใช้แผนการสอนกับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 29 คน ระยะเวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 2 ชั่วโมง เพื่อศึกษาผลของการใช้ละครสร้างสรรค์ในการพัฒนาผู้เรียน

education in Thailand 2007 - OEC

โดย Ms. Wilailak Padungkittimal
2547 ( 136 หน้า)

The Office of the Education Council under the supervision of the Ministry of Education takes great pleasure in presenting a national report on educational development, Education in Thailand 2007. The report will also be made available at http//www.onec.go.th. This publication gives an overview of Education in Thailand in terms of general background, ranging from the governmental and administrative structure to the educational administration and management systems. It also summarises educational reform in progress, ranging from development of teaching-learning to the outcomes of education and learning. It is hoped that the information provided will foster a comprehensive understanding of educational development in Thailand and promote international cooperation and exchange in education.