ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 257 หน้า)

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ฉบับนี้ เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ให้นำเสนอในการประชุม จำนวน 24 เรื่อง จากผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามารับการคัดเลือกจำนวน 339 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่มีสาระสำคัญสอดรับกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ที่สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 (ฉบับสรุป)

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 212 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 (ฉบับสรุป) ฉบับนี้ นักวิจัยได้ดำเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา และนำรูปแบบไปทดลองใช้ ปรากฏผลการดำเนินงาน โดยให้นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 9 แห่ง จากทุกภูมิภาคของประเทศ วิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูที่มีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็กใน 10 จังหวัดของประเทศ เป็นการแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 389 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับนี้ ได้ดำเนินการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยคณะผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ โรงเรียนหนองโพนวิทยายน โรงเรียนโคกล่ามวิทยา และโรงเรียนบ้านคำเม็ก จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนจำนวน 460 คน รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกเกี่ยวกับสภาพบริบททั่วไปของโรงเรียน แบบสัมภาษณ์การพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 315 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย กล่าวถึงการวิจัยครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย จำนวน 108 คน จาก 10 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบประเมินการใช้รูปแบบ แบบประเมินการร่วมกิจกรรมและแบบสะท้อนคิดการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 8 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กหรือรูปแบบที่สร้างขึ้นในชื่อว่าวงล้อฟันเฟือง

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดตราด

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 190 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดตราด ฉบับนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดทำแผนและกำหนดรายละเอียดเพื่อนำแผนการพัฒนาครูฯ ไปทดลองใช้ในพื้นที่การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูฯ สรุปผลและถอดบทเรียน คณะผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทำการศึกษาพื้นที่ในกลุ่มเครือข่ายในโรงเรียนศูนย์ปัญจวิทยาคาร อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบางปิดบน โรงเรียนอ่าวตาลคู่ โรงเรียนบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง และโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 286 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับนี้ ประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญของการพัฒนารูปแบบกระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินงาน องค์ประกอบของรูปแบบ กระบวนการพัฒนารูปแบบ การนำรูปแบบไปใช้ บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง ปัจจัยเอื้อต่อความสำเร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับและภาคผนวก ซึ่งนำเสนอตัวอย่างการพัฒนารูปแบบและการนำรูปแบบไปใช้ของโรงเรียนบ้านอินทนิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 115 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ครอบคลุมประเด็น การศึกษาเอกสารงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจในเรื่อง การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน การวิเคราะห์บริบทและความจำเป็นในการพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละพื้นที่ การยกร่างรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาครูฯ การปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาครูฯ การจัดทำแผนและกำหนดรายละเอียดเพื่อนำแผนการพัฒนาครูฯ ไปทดลองใช้ การนำรูปแบบการพัฒนาครูฯ ไปทดลองใช้ในพื้นที่ การประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูฯ สรุปผลและถอดบทเรียน เพื่อขยายผลสู่เครือข่าย การนำเสนอรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม เพื่อการนำไปปรับใช้ขยายผลในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 190 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ฉบับนี้ เป็นระยะที่ใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากการพัฒนารูปแบบในระยะที่ 1 โดยแนวทางการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานแต่ละโรงเรียนอาจมีแนวทางที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งการวิจัยนี้ครอบคลุมประเด็นการศึกษาเอกสารงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจในเรื่อง การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน การวิเคราะห์บริบทและความจำเป็นในการพัฒนาครูในโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละพื้นที่ การยกร่างรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาครูฯ การปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา ครูฯ ภายหลังการนำรูปแบบการพัฒนาครูฯ ไปทดลองใช้ในพื้นที่การประเมินผลการทดลอง ใช้รูปแบบการพัฒนาครูฯ สรุปผลและถอดบทเรียน การขยายผลสู่เครือข่าย การนำเสนอ รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการนำไปปรับใช้ขยายผลในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดสงขลา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 437 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดสงขลา ฉบับนี้ ครอบคุลมประเด็นต่อไปนี้ 1) การประเมินประสิทธิภาพในการใช้รูปแบบอันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ความต่อเนื่องและอื่นๆ ซึ่งได้จากผลการประเมินการจัดอบรม และการนิเทศติดตามผลโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา 2) การประเมินที่เกิดขึ้นกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาจากการดำเนินงานในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการประเมินตนเองที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา การประเมินตนเองผลที่เกิดขึ้นกับครูและการประเมินตนเองของครูด้านทักษะปฏิบัติ 3) การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านกระบวนการพัฒนาและปัจจัย เงื่อนไขที่เอื้อต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามระบบ PDCA

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 296 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ฉบับนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดัีบคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ปฏิบัติงานในภารกิจการสอน การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมโดยศึกษาบริบทพื้นที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ยกร่างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจสอบรูปแบบการพัฒราครูฯ เตรียมการวางแผนและกำหนดรายละเอียดเพื่อทดลองใช้

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 155 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ คือ 1) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถารศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 2) เพื่อประเมินผลรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ 3) เพื่อจัดการทำแผนการขยายผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการขยายผลสู่เครือข่ายโดยมีขอบเขตพื้นที่ดำเนินการคือโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี จำนวน 5 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนบ้านนามึน 2) โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 3) โรงเรียนบ้านหนองช้าง 4) โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา และ 5)โรงเรียนบ้านแต้ใหม่

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 0 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย กล่าวถึงการวิจัยครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย จำนวน 108 คน จาก 10 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบประเมินการใช้รูปแบบ แบบประเมินการร่วมกิจกรรมและแบบสะท้อนคิดการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 8 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กหรือรูปแบบที่สร้างขึ้นในชื่อว่าวงล้อฟันเฟือง