ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

การสังเคราะห์งานวิจัยและทิศทางการวิจัยในอนาคต

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท และคณะ
2547 ( 11 หน้า)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการสังเคราะห์งานวิจัยและศึกษาทิศทางการวิจัยในอนาคต กล่าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยแสดงเจตนารมณ์ให้มีการใช้กระบวนการเรียนรู้และกำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานกลางขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบายและแผนในการส่งเสริม ประสานการวิจัย การพัฒนาและการนำผลการวิจัยไปใช้ รวมทั้งรัฐควรจัดให้มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาด้วย ประกอบกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ข้างต้นได้จัดให้มีโครงการสังเคราะห์งานวิจัยและทิศทางการวิจัยในอนาคตขึ้น เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบันของการวิจัยด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบการวิจัยด้านการศึกษาที่มีเอกภาพและการกำหนดนโยบายและแผนเป้าหมายของการวิจัยทางการศึกษาที่ชัดเจนและนำไปสู่การบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อไป

รายงานการวิจัย รูปแบบบริหารและการจัดการวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องขององค์กรวิจัย

โดย รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา ผศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
2548 ( 45 หน้า)

รายงานการวิจัย รูปแบบการบริหารและการจัดการวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องขององค์กรวิจัยระดับชาติ กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย นับเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างปัญญาเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า เข้มแข็ง และทัดเทียมนานาประเทศ จากข้อมูลเรื่องระบบการวิจัยของประเทศได้กล่าวถึงตัวชี้วัด 3 ตัวแรกในปัจจัยนำเข้า ได้แก่ งบประมาณการวิจัย นักวิจัย และหน่วยงานวิจัย ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณอย่างชัดเจน

รายงานการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

โดย ศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล รศ.ดร.จริยา เสถบุตร นายวินัย วิไลลักษณ์ ผศ.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ดร.แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย นางสาวนันทวัน รามเดชะ
2551 ( 198 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน" ซึ่งโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เป็นโครงการที่บูรณาการการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติกาศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อขจัดช่องว่างทางสังคม โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในชนบทได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนในท้องถิ่นใกล้บ้านที่ได้รับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้ทัดเทียมกับโรงเรียนชั้นดีของประเทศ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้

โดย ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ไพฑูรย์พงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กุญชรี ค้าขาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์
2552 ( 248 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของ องค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้" เป็นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ เกิดขึ้นจากคณะวิจัยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ที่ได้ชี้ให้คณะวิจัยได้ตระหนักว่า การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต่อเมื่อมีการใช้นวัตกรรมการจัดการความรู้สู่องค์กรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการจัดการความรู้แล้ว ยังได้จัดหาหนังสือและวารสารต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้คณะวิจัยได้ศึกษา ทั้งยังได้พาไปศึกษาดูงานการจัดการความรู้ของภาคเอกชนและภาครัฐที่ทำกับชุมชน ซึ่งมูลนิธิได้ประสานและส่งเสริมให้นำการจัดการความรู้มาพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตด้วย สิ่งดังกล่าว ส่งผลให้คณะวิจัยยิ่งเห็นคุณค่าของการจัดการความรู้ และทำการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ และเมื่อเริ่มดำเนินงานตามโครงการวิจัย ทีมงานการจัดการความรู้ของมูลนิธิยังเป็นวิทยากรอบรมการจัดการความรู้ให้แก่แกนนำการจัดการความรู้ขององค์กรกลุ่มเป้าหมายด้วย ทำให้งานด้านวิชาการของโครงการเริ่มต้นขึ้นได้

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน (Meta - analysis)

โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ดร.วรรณี เจตจำนงนุช นายอัครเดช เกตุฉ่ำ นางสิรินธร สินจินดาวงศ์ นางดวงเนตร ธรรมกุล นางสาวจริยา ชื่นศิริมงคล นางสาวภัทราวดี มากมี นางสาวศิวพร ภู่พันธ์ นายชัยวิชิต เชียรชนะ นายนัทธี เชียงชะนา นางสาววลัยภรณ์ ขุนชนะ
2552 ( 271 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย : การวิเคราะห์อภิมาน" หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางการศึกษาหลายด้าน อาทิ แนวคิดในการจัดการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน เนื้อหาสาระของหลักสูตร ระบบการประเมินผลผู้เรียน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ล้วนมีจุดหมายเดียวกันคือ คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายในสังคมจับตามองและให้ความ สำคัญ ที่ผ่านมามีข้อสงสัยว่า หลังจากปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้ว คุณภาพการศึกษาไทยดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคหรือปัจจัยสนับสนุนมากน้อยเพียงใด

รายงานการวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด : กรณีศึกษาระบบเครือข่ายของจังหวัดเชียงราย

โดย นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์
2552 ( 202 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "ระบบเครือข่ายการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด : กรณีศึกษาระบบเครือข่ายจังหวัดเชียงราย" จากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษษแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูมาเลเซีย

โดย ดร.วรัยพร แสงนภาบวร นางสาวคัทริยา แจ้งเดชา นางสาววิวัฒนา วุฒาภิรมย์ นางสาววารุณี ชัยกิจ
2552 ( 196 หน้า)

งานวิจัยในชั้นเรียนของครูมาเลเซีย ฉบับนี้กล่าวถึงการดำเนินการเพื่อขจัดปัญหาบางอย่างที่นักเรียนพบในการกำหนดชี้ชัดในการจัดเรียงอิเล็คตรอน และการประยุกต์ใช้ในบทอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน

รายงานการวิจัย การพัฒนาเครือข่ายและประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงราย

โดย รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา นายชัยพงศ์ แกล้วกล้า นางศิริขวัญ ปัญสมคิด
2553 ( 82 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายและประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงราย" ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจในการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศครอบคลุมทุกระดับและประเภทการศึกษา และได้รับมอบจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเพื่อให้มีระบบกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการวิจัย การพัฒนาเครือข่ายและประเมินผล การจัดการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย ดร.วรรณะ บรรจง อาจารย์พวงเพ็ญ ชูรินทร์ รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม ผศ.สมทรง นุ่มนวล อาจารย์สุจารีย์ ดำศรี อาจารย์รัตนา เจงพิบูลพงศ์
2553 ( 320 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายและประเมินผล การจัดการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี" ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจในการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศครอบคลุมทุกระดับและประเภทการศึกษา และได้รับมอบจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเพื่อให้มีระบบกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายและประเมินผลการจัด การศึกษาจังหวัดขอนแก่น

โดย รองศาสตราจาย์ ดร.เพ็ญณี แนรอท อาจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง และสมาชิกเครือข่ายการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
2553 ( 54 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายและประเมินผล การจัดการศึกษาจังหวัดขอนแก่น" ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจในการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ ครอบคลุม ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาและได้รับมอบจากกระทรวง ศึกษาธิการให้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเพื่อให้มีระบบกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ

รายงานการวิจัย เรื่อง กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework) : กรณีศึกษา กรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของต่างประเทศ

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ดร. ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ดร. สิริพักตร์ ศิริโท ดร. อริยพร คุโรดะ ดร. ขนบพร วัฒนสุข ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดีทรรศน์ รอบคอบ
2553 ( 108 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework) : กรณีศึกษา กรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของต่างประเทศ" ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6ระบุไว้ว่าให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ให้หน่วยงานตั้งแต่ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิถือได้ว่าเป็นเครื่องมือของการประกันคุณภาพ ซึ่งจะทำให้แต่ละสถาบันมีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าผู้สำเร็จการศึกษาในระดับนั้นๆ มีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้สาธารณชนมั่นใจในคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาระหว่างประเทศอีกด้วย

รายงานวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา ของประเทศ (ฉบับสรุป)

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร ดร.จันทร์พร พรหมมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคณา ธรรมลิขิต ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร นางสาวจิรภา สุจิรานุธรรม นางสาววทัญญู วุฒิวรรณ์
2553 ( 10 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ รายงานวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ (ฉบับสรุป)" ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจในการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศครอบคลุมทุกระดับและประเภทการศึกษา และได้รับมอบจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน