ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

รายงานการวิจัย เรื่อง กระบวนการและยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับผู้มีอายุสูงกว่า 16 ปี

โดย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม
2546 ( 53 หน้า)

รายงานเรื่อง กระบวนการและยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับผู้มีอายุสูงกว่า 16 ปี ของ ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม กล่าวว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้มีการจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ให้สังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระ กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แนวทางการดำเนินงานและยุทธศาสตร์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงต้องศึกษารายละเอียดของเนื้อหาสาระที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถกำหนดกระบวนการการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมไทย

มหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรม แนวทางใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
2546 ( 17 หน้า)

รายงานเรื่อง มหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรม : แนวทางใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ กล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแนวทางที่ประเทศสหราชอาณาจักรสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้ตามความปรารถนา โดยจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่ออุตสาหกรรม (University fo Industry : Ufi) ให้เป็นองค์กรสำหรับการเรียนรู้ทางไกลแบบเปิด เพื่อกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้ประชาชนได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะและวิถีที่เหมาะสม อย่างมีคุณภาพสูง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ จากบริการสายตรงการเรียนรู้ (Learndirect) ที่เข้าถึงประชาชนได้ในทุกเวลาและสถานที่

รายงานการวิจัย การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทย ในศตวรรษที่ 21

โดย รศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี
2546 ( 17 หน้า)

รายงานเรื่อง การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 ของ รศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี กล่าวว่า บุคคลเรียนรู้ และสังคมเรียนรู้ อันควรเป็นลักษณะของคนและสังคมในศตวรรษที่ 21 นั้น หมายถึง การมีการศึกษาตลอดชีวิต สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นอนิจจัง คือ เปลี่ยนแปลงไปทุกเวลานาที ทุกชีวิต เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าหยุดเรียนรู้เสียก็จะไม่รู้ความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อไม่รู้ความจริงก็ทำให้ถุกต้องไม่ได้ ถ้าทำให้ถูกต้องไม่ได้ก็วิกฤต ชีวิตวิกฤตเพราะหยุดเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต คือ หนทางพ้นวิกฤต

รายงานการวิจัย การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ์

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี และคณะ
2549 ( 11 หน้า)

รายงานเรื่อง การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ์ ของ ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดเป็นแหล่งหรือที่รวมสาระ ความรู้ อาจเป็นสถานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และบุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอยู่ทุกที่ ทุกเวลา มีคุณค่า น่าสนใจและกระจายอยู่รอบตัว ทุกส่วนของสังคมร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก๋สามารถส่งผลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

รายงานการวิจัย การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนสาธารณะ

โดย รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ
2549 ( 11 หน้า)

รายงานเรื่อง การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนสาธารณะ ของ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดเป็นแหล่งหรือที่รวมสาระ ความรู้อาจเป็นสถานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และบุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอยู่ทุกที่ ทุกเวลามีคุณค่า น่าสนใจ และกระจายอยู่รอบตัว ทุกส่วนของสังคมสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้ ซึ่งหากมีส่วนร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก็สามารถส่งผลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

รายงานการวิจัย การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ห้องสมุดประชาชน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ
2549 ( 6 หน้า)

รายงานเรื่อง การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ห้องสมุดประชาชน ของ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดเป็นแหล่งหรือที่รวมสาระ ความรู้อาจเป็นสถานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และบุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอยู่ทุกที่ ทุกเวลามีคุณค่า น่าสนใจ และกระจายอยู่รอบตัว ทุกส่วนของสังคมสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้ ซึ่งหากมีส่วนร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกันก็สามารถส่งผลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

รายงานการวิจัย การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : หอศิลป์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ เย็นสบาย
2549 ( 120 หน้า)

รายงานเรื่อง การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : หอศิลป์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ เย็นสบาย กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดเป็นแหล่งหรือที่รวมสาระ ความรู้อาจเป็นสถานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และบุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอยู่ทุกที่ทุกเวลา มีคุณค่า น่าสนใจ และกระจายอยู่รอบตัว ทุกส่วนของสังคมสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้ ซึ่งหากมีส่วนร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก็สามารถส่งผลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

รายงานการวิจัย การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนพฤกษศาสตร์

โดย ดร.ก่องกานดา ชยามฤต
2549 ( 96 หน้า)

รายงานเรื่อง การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนพฤกษศาสตร์ ของ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดเป็นแหล่งหรือที่รวมสาระ ความรู้อาจเป็นสถานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และบุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอยู่ทุกที่ทุกเวลา มีคุณค่า น่าสนใจ และกระจายอยู่รอบตัว ทุกส่วนของสังคมสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้ ซึ่งหากมีส่วนร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก็สามารถส่งผลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

รายงานการวิจัย การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนสัตว์

โดย นายอภิเดช สิงหเสนี และคณะ
2549 ( 404 หน้า)

รายงานเรื่อง การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนสัตว์ ของ นายอภิเดช สิงหเสนี และคณะ กล่าวว่า แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดเป็นแหล่งหรือที่รวมสาระ ความรู้อาจเป็นสถานที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และบุคคลที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีอยู่ทุกที่ทุกเวลา มีคุณค่า น่าสนใจ และกระจายอยู่รอบตัว ทุกส่วนของสังคมสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้ ซึ่งหากมีส่วนร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ก็สามารถส่งผลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

รายงานการวิจัย การพัฒนามาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

โดย ศาตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
2549 ( 274 หน้า)

รายงานเรื่อง การพัฒนามาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ของ ศาตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กล่าวว่า โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานห้องสมุดประชาชน และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาองค์ประกอบปัจจัย และตัวชี้วัดตามมาตรฐานเพื่อการประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย

รายงานการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย

โดย ศาตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
2550 ( 236 หน้า)

รายงานการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย ของ ศาตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กล่าวว่า โครงการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานห้องสมุดประชาชน และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาองค์ประกอบปัจจัย และตัวชี้วัดตามมาตรฐานเพื่อการประเมินผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้

โดย ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม นางสาวอุษา ชูชาติ นางอริศรา เล็กสรรเสริญ นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิต นางสาวรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์
2547 ( 11 หน้า)

การประชุมทางวิชาการ การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านนโยบาย แผนและมาตรฐานทางการศึกษา มีพันธกิจในด้านการพัฒนาระบบการวิจัยทางการศึกษา โดยดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยทางการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการประชุมวิชาการด้านการวิจัยทางการศึกษาเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อให้พันธกิจในการส่งเสริมการวิจัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี 2547 สำนักงานฯ จึงเห็นสมควรจัดโครงการประชุมวิชาการด้านการวิจัยในเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้