ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลกระทบของโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชาต่อระบบการศึกษา ในมิติด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการศึกษาโดยรวม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ลิ่มสกุลและคณะ
2553 ( 46 หน้า)

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ ผลกระทบของโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชาต่อระบบการ ศึกษาในมิติด้านเศรษฐศาสตร์และการศึกษา โดยรวม กล่าวถึงตลาดการกวดวิชาประกอบไปด้วยผู้ให้บริการหลักได้แก่ โรงเรียนกวดวิชารูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายและรับอนุญาตจากกระทรวง ศึกษาธิการและการกวดวิชาทางการรูปแบบต่างๆ

รายงานสำรวจสถานภาพและความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ

โดย กุลวิตรา ภังตานนท์ และ สุชาดา ไชยรัตน์
2546 ( 77 หน้า)

รายงานสำรวจสถานภาพและความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ได้มีการประชุมปฏิบัติการ และสัมมนาระดมความคิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง และได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาไว้ว่า "ภายในปี 2548 ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ โดยจัดให้มีอย่างเพียงพอ และให้สามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม"

ภาพอนาคต&กลยุทธ์ เราจะใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างไร

โดย ดร.รุ่ง แก้วแดง, ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ, ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
2546 ( 9 หน้า)

เอกสารเรื่อง ภาพอนาคตและกลยุทธ์ : เราจะใช้ ICT เพื่อ สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างไร กล่าวถึงภาพอนาคต (Foresight) ซึ่งเป็นหัวข้อในการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยผู้บริหารและครูจาก 20 โรงเรียนทั่วประเทศได้ร่วมกันคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างภาพอนาคตโรงเรียนภายใต้เงื่อนไขของความไม่แน่นอนสู่ความน่าจะเป็น และกำหนดกลยุทธ์ร่วมกันเพื่อนำไปสู่ความเป็นไปได้ในอนาคต สำนักงานฯ จึงเห็นควรเผยแพร่สรุปผลการประชุมปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อขยายผลการเรียนรู้และจินตนาการต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายงานสำรวจสถานภาพและความพร้อมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ และคณะ
2546 ( 90 หน้า)

รายงานสำรวจสถานภาพและความพร้อมในการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ กล่าวถึง ปัจจุบันโลกกำลังก้าวสู่ยุคสังคมความรู้ซึ่งเป็นยุคที่หน่วยงานทั้งหลายต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในตัวบุคคล หนังสือ และแหล่งต่างๆ มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยงานและประเทศสามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่น หรือประเทศอื่นได้ เครื่องมือที่จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ เข้าสู่ยุคสังคมความรู้ได้ คือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศก้าวหน้าไปสู่สังคมความรู้ได้ คือ ครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความพร้อมในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอินเทอร์เน็ต อึกทั้งต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเหล่านั้นไปสู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติด้านโทรคมนาคมกับการศึกษา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
2546 ( 9 หน้า)

รายงานวิจัย เรื่อง การใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติด้านโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา กล่าวถึงแนวความคิดในการนำทรัพยากรการสื่อสารด้านโทรคมนาคมมาใช้เพื่อการศึกษามีพัฒนาการมายาวนาน หลายเรื่องได้แปรเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดตั้งเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาในความดูแลของกรมประชาสัมพันธ์ ด้วยการสนับสนุนของธนาคารโลก การจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประะเทศไทยช่อง 11 ของกรมประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาสายสามัญผ่านดาวเทียมของโครงการโรงเรียนไกลกังวล เป็นต้น แต่การดำเนินงานการใช้ทรัพยากรการสื่อสารด้านโทรคมนาคมเพื่อการศึกษายังขาดแนวทาง และมาตรการที่ชัดเจน ที่จะให้ทรัพยากรการสื่อสารด้านโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาเป็นภารกิจร่วมของรัฐองค์กร หน่วยงานเอกชน และรัฐ องค์กร (NGO) และการดำเนินงานในด้านนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในแง่นโยบาย แผนปฏิบัติการ บุคลากร ทรัพยากร การดำเนินการ และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โดย ดร.วิเชียร เกตุสิงห์
2547 ( 414 หน้า)

รายงานการวิเคราะห์สถานภาพการใช้ ICT ในสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ รูปแบบของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาภาพรวมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือ ICT (Information and Communication Technology) เข้ามาใช้ในสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้คาดการณ์ถึงแนวทางการพัฒนาระบบศึกษาในอนาคต รวมไปถึงการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำ ICT มาใช้ โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความสนใจกับโจทย์ปัญหาที่เป็นประเด็นหลักดังนี้ 1) การนำ ICT เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาก่อให้เกิดกลยุทธ์อะไรได้บ้าง 2) มีปัจจัยภายนอกอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการนำ ICT มาใช้ในแต่ละกลยุทธ์นั้นๆ 3) อะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์เหล่านั้น และในการประเมินผลความสำเร็จควรใช้ดัชนีอะไรเป็นตัวชี้วัด 4) รูปแบบในการนำ ICT เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และการใช้งานของบุคคลากร ควรมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง

รายงานการวิจัย เรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปี

โดย ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี
2552 ( 90 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปี จัดทำโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านต่างๆ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสังคม 2) ด้านเศรษฐกิจและลักษณะของการผลิตและการบริการ 3) ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 4) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 5) ด้านการเมืองการปกครอง และ 6) ด้านประชากร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการฉายภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปี

รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ ผศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร นางสาวสมรัชนีกร อ่องเอิบ นายสำเนา เนื้อทอง นางสาวสุวิมล เล็กสุขศรี นางสาวจักษณา อธิรัตน์ปัญญา นางกนกพร ถนอมกลิ่น นางสาวพิกุล กันทะวัง ดร.อาภาพร สิงหราช
2553 ( 32 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวถึงในช่วงระยะสองทศวรรษที่ผ่านมา ทุกประเทศทั่วโลกได้ริเริ่มและดำเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ครู เป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเพราะเป็นด่านหน้าและกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของระบบการศึกษาไม่สามารถสูงกว่า หากเรามีครูที่ไม่มีคุณภาพ ก็อย่าคาดหวังว่าการศึกษาของเราจะมีคุณภาพ และเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพครูให้มีสมรรถนะสูง มีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดทำและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ

โดย รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์
2546 ( 99 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดทำและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ ของ รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า ในปัจจุบัน ประเด็นเรื่องมาตรฐานการศึกษาเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อมุ่งสู่คุณภาพที่พึงประสงค์ แต่ความคิดเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดมาตรฐานและการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติยังเป็นปัญหาที่ต้องหาความกระจ่างต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งควรมีสถานะเป็นหลักปฏิบัติของการศึกษาทั้งระบบ ในแง่ความหมายมาตรฐานการศึกษาของชาติ หมายถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษา ทั้งในด้านกระบวนการและผลที่เกิดจากการศึกษาด้านความรู้ ความคิดและความสามารถที่พึงเกิดในตัวผู้สำเร็จการศึกษา ตลอดจนผลที่ได้อื่น ๆ เช่น งานวิจัย การบริการชุมชน เป็นต้น โดยลักษณะอันพึงประสงค์เหล่านี้ จะต้องเป็นลักษณะร่วมของการศึกษาในทุกระบบทุกส่วน

รายงานสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ฉบับสรุป

โดย
2553 ( 116 หน้า)

รายงานเรื่อง สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ : ฉบับสรุป กล่าวว่าสำนักงานฯ ได้เผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของชาติไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ให้รับทราบและเห็นความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติ ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการทำมาตรฐานการศึกษาในระดับและประเภทที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และดำเนินการจัดการศึกษาตามภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน และเพื่อให้ได้รับทราบถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับปฏิบัติ หลังจากที่มีมาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นเวลา 5 ปีแล้ว สำนักงานฯ ได้ดำเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้ และเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อใช้สำหรับติดตามและประเมินสภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติในระดับปฏิบัติ

การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองต่างประเทศ

โดย
2546 ( 99 หน้า)

เอกสารเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายพรรคการเมืองในต่างประเทศ ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เปิดศักราชใหม่ในการจัดการศึกษาของประเทศไทย ในแง่ของการจัดรูปแบบการบริหารจัดการ ที่ให้มีการรวมหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไว้ภายใต้หน่วยงานเดียว ซึ่งจะมีผลให้มีการรวมอำนาจรับผิดชอบของฝ่ายการเมือง ซึ่งแต่เดิมเคยแบ่งออกเป็นของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย เอาไว้ภายใต้กระทรวง เดียว คือ กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาและวัฒนธรรม

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551 ปัญหาความเสมอภาค และคุณภาพของการศึกษาไทย

โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล
2552 ( 64 หน้า)

รายงานเรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551 "ปัญหาความเสมอภาคและคุณภาพของการศึกษาไทย" ของ รศ.วิทยากร เชียงกูล กล่าวว่า การนำเสนอรายงานฉบับนี้นับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สำคัญ และเป็นรายงานประจำปีที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานสภาพปัจจุบันปัญหาและสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ