ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปทั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

โดย ครูนิตยา เนตรศักดิ์เกษม
2546 ( 7 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปทั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ราชภัฏกาญจนบุรี

โดย ครูอริยา กีรติชีวัน
2546 ( 8 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปทั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ม.ขอนแก่น

โดย ครูเพลินจิต คนขยัน
2546 ( 11 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปโรงเรียนทั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย ครูพีระพล งามขุนทด
2546 ( 10 หน้า)

รายงานการวิจัยโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพวิจัยผู้เรียน คณะที่ 10

โดย ครูสมเสริม ชูรักษ์
2546 ( 11 หน้า)

รายงานการวิจัยโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล

โดย ครูอัมพร ทองไถ้ผา
2546 ( 12 หน้า)

บทบาทของครูกับการวิจัยในชั้นเรียน เอกสารลำดับที่ 6

โดย ครูชาตรี สำราญ
2546 ( 10 หน้า)

ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด

โดย ครูรัตนา สถิตานนท์
2546 ( 11 หน้า)

การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา พูนลาภทวี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณ์ดี แสงประทีปทอง
2546 ( 35 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง การทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในโครงการ โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจึงได้จัดโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นโครงการนำร่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมหนึ่งของโครงการ คือการส่งเสริมให้ครูสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดโครงการเกิดผลงานวิจัยในชั้นเรียนมากมาย ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในโครงการ รวมทงั้ ผลงานวิจัยที่ครูทำในช่วงของการดำเนินโครงการ และพบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู จึงนำเสนอไว้ในรายงานและได้คัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูนำเสนอเป็นตัวอย่าง นอกจากนี้ได้เสนอแนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู และแนวทางของโรงเรียนในการส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนได้สำเร็จ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครูในการทำวิจัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนในการสนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รายงานวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิรูปการเรียนรู้ระหว่างสกอตแลนด์กับประเทศไทย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ หลาบมาลา
2548 ( 57 หน้า)

รายงานวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิรูปการเรียนรู้ระหว่างสกอตแลนด์กับประเทศไทย จัดทำขึ้นสืบเนื่องจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินโครงการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิรูปการเรียนรู้ระหว่างสกอตแลนด์กับประเทศไทย โดย รศ.ดร.สุรศักดิ์ หลาบมาลา เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของสกอตแลนด์ในด้านนโยบายการศึกษา การบริหารจัดการเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ การจัดการศึกษาโรงเรียนในโรงงาน การผลิตครูใหม่ และการพัฒนาครู เพื่อนำแนวทางการดำเนินงานที่สกอตแลนด์ปฏิรูปการเรียนรู้จนประสบผลสำเร็จมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

รายงานการวิจัยเอกสาร การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี

โดย รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
2549 ( 115 หน้า)

รายงานการวิจัยเอกสารการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาของชาติ รวมทั้งมีบทบาทในการประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน จึงได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ดำเนินการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี เพื่อนำมากำหนดกรอบการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

รายงานการวิจัย การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ.2542-2547 (ฉบับสมบูรณ์)

โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และคณะ
2549 ( 61 หน้า)

รายงานวิจัย การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 - 2547 (ฉบับสมบูรณ์) จัดทำขี้นสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ยึดหลักการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อการศึกษาความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีกรอบระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – 2547 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ขยายผลการดำเนินงานด้านการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ อันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนคนและประเทศชาติต่อไป สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และคณะเป็นผู้ดำเนินการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เป็นสำคัญในประเทศไทย เพื่อนำผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542