ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

รายงานวิจัยผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า

โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ และคณะ
2550 ( 9 หน้า)

วิธีการวิจัยประเมินความสำเร็จของการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ความเข้มแข็งของชุมชน / ท้องถิ่นและศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2551 ( 7 หน้า)

รายงานการวิจัยประเมินผล การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2551 ( 12 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2551 ( 4 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่น

โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
2551 ( 10 หน้า)

การสังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
2551 ( 8 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์

โดย รศ. ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
2551 ( 10 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของไทย

โดย ครูชานนท์ เศรษฐแสงศรี
2551 ( 10 หน้า)

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง นโยบายการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา

โดย ครูลำดวน พงษ์นิกร
2551 ( 10 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

โดย ครูชูศรี ภัยพิบัติ
2551 ( 5 หน้า)

รายงานการวิจัยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา สู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

โดย ครูกิจชัย ส่องเนตร
2553 ( 10 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง การเรียนรู้รูปแบบใหม่ : ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายและการใช้ทรัพยากร

โดย ครูปริพนธ์ กรรณิกา
2546 ( 10 หน้า)