ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่

โดย ดร. มานิต บุญประเสริฐ และคณะ
2546 ( 24 หน้า)

รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำข้อเสนอนโยบายและวางแผนการศึกษาของประเทศ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ ซึ่งเป็นการวิจัยภายใต้โครงการ Thai-U.S. Education Roundtable เรื่องการวิจัยนโยบายการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ซึ่งงานวิจัยนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศและประเทศไทย วิเคราะห์และเสนอผลการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถาบัน อุดมศึกษาและการอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และโอกาสทางการศึกษา

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษา

โดย ดร. มานิต บุญประเสริฐ และคณะ
2550 ( 102 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษา จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำข้อเสนอนโยบายและวางแผนการศึกษาของประเทศ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการวิจัยภายใต้โครงการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย – สหรัฐฯ เรื่อง การวิจัยนโยบายการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการปฏิรูประบบอุดมศึกษา โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับสูง การพัฒนาภาวะผู้นำในสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ และประเทศไทย การวิเคราะห์และเสนอผลการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศในสังคมโลก

Thailand’s Research Synopses Thailand-US Education Roundtables 2001-2005

โดย Ruangrat Wongpramote, Somtavin Karnjanapongkul
2551 ( 105 หน้า)

รายงาน เรื่อง Thailand’s Research Synopses Thailand-US Education Roundtables 2001-2005 นำเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษ นำเสนอบทสรุปภาพรวมการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ การวิจัยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

รายงานการวิจัย แนวทางการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โดย ศาสตรจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ และ ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
2546 ( 12 หน้า)

รายงานการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวถึงการวิจัยศึกษาใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2) ศึกษาสภาพการดำเนินการ บริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3) เสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายงานการวิจัย เรื่อง ระบบการบริหารจัดการเพื่อการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช
2546 ( 9 หน้า)

รายงานวิจัย เรื่อง ระบบการบริหารจัดการ เพื่อการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 12 ปี ที่สอดรับกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับนี้ต้องการเชื่อมโยงกระบวนการปฏิรูปการศึกษากับกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ โดยถือแนวทางการให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสนองตอบต่อเป้าหมายของการปฏิรูปมิได้แยกออกจากเป้าหมายและกระบวนการปฏิรูป เพราะงบประมาณหาได้เป็นเพียงเรื่องของเทคนิคหรือระเบียบวิธีการในการใช้จ่ายเงินของรัฐไม่ หากเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะใช้ในการผลักดัน เอื้ออำนวย ส่งเสริมให้กระบวนการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีเป้าหมายที่หลากหลายบรรลุผลได้ โดยมีอุปสรรค และปัญหาน้อยที่สุด

การปรับต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาด้วยดัชนีต้นแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค ในการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา

โดย Lauri Peternick and Becky A. Smerdon : American Institutes for Research, William Fowler, Jr. : National Center for Education Statistics, David H. Monk : Cornell University
2546 ( 210 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง การปรับต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาด้วยดัชนีแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา กล่าวถึงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ได้มีการเคลื่อนไหวไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะปรับเปลี่ยนแหล่งการเงินเพื่อการศึกษา เนื่องจากประชาชนคิดว่าสภาพที่เป็นอยู่ไม่มีความเป็นธรรม โดยในปี 1968 McInnis V. Shapiro ได้ร้องเรียนไปยังศาล ให้ทำการทบทวนความถูกต้องของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับระบบการเงิน ในขณะที่เขตการศึกษาที่เก็บภาษีได้น้อยจะมีเงินจัดสรรให้กับการศึกษาน้อยทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างเขตการศึกษาและมลรัฐเป็นอันมาก จึงมีข้อถกเถียงว่า ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นขัดต่อหลักการของรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางและมลรัฐในเรื่องความเสมอภาค เท่าเทียมกันหรือไม่

สรุปรายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา

โดย นายอำรุง จันทวานิช
2550 ( 47 หน้า)

สรุปรายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา กล่าวถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (มาตรา 43) บัญญัติว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปี ที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ออกตามมา มาตรา 60 (1) กำหนดให้รัฐมีหน้าที่อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ที่จัดโดยสถานศึกษาของรัฐและเอกชน งานวิจัยซึ่งจัดทำขึ้นจากการสนับสนุนของธนาคารโลกประเมินว่าจำเป็นต้องเพิ่มงบดำเนินการสำหรับจัดการศึกษาขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กทุกคนที่อยู่ในวัยเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐดังที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา แนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของงบประมาณสำหรับจัดการศึกษาทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อการศึกษา

รายงานการศึกษาทบทวนระบบการสอบของฮ่องกง

โดย
2546 ( 206 หน้า)

รายงานเรื่อง การศึกษาทบทวนระบบการสอบของฮ่องกง ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการกำหนดนโยบายการประเมินการเรียนรู้และนโยบายนั้นจะต้องนำไปสู่แนวทาง/มาตรการการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการประเมินในแนวทางที่ผุ้เรียนได้แสดงสิ่งที่เขารู้เข้าใจและสามารถทำได้และเป็นการประเมินที่สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน จึงได้มีการศึกษาทบทวนระบบการสอบของฮ่องกงด้วยความมุ่งมั่นหาแนวทางที่ดีที่สุดให้กับชาวฮ่องกงและสอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมฮ่องกง และนำแนวทางที่ดีนี้มากำหนดนโยบายการประเมินการเรียนรู้สำหรับประเทศไทย