ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายและประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดนครปฐม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จัติวัตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา นายเอกนฤน บางท่าไม้ นางสาวน้ำมนต์ เรืองฤทธิ์ และสมาชิกเครือข่าย การประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดนครปฐม
2553 ( 50 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายและประเมินผล การจัดการศึกษาจังหวัดนครปฐม" ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจในการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ ครอบคลุม ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และได้รับมอบจากกระทรวง ศึกษาธิการให้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเพื่อให้มีระบบกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ

การศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ

โดย นางจันทร์เพ็ญ นครอินทร์ และ นางพรพิมล เมธิรานันท์
2553 ( 136 หน้า)

รายงานเรื่อง การศึกษาความต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ของ นางจันทร์เพ็ญ นครอินทร์ และ นางพรพิมล เมธิรานันท์ กล่าวว่า ปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการกำลังคนและการผลิตกำลังคนของประเทศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะยังคงเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ถ้าไม่มีการดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตกำลังคนส่วนใหญ่ไม่ได้อิงความต้องการของประเทศ (Demand Driven) สถาบันหรือสถานศึกษาต่าง ๆ เลือกผลิตกำลังคนไปตามขีดความสามารถของทรัพยากรของตนเอง (Supply Driven) ทำให้เกิดปัญหาคนว่างงานไปพร้อม ๆ กับปัญหาขาดแคลนกำลังคน

รายงานการวิจัย เพื่อพัฒนานโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย

โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน นางพิจารณา ศิริชานนท์ นางรัชนี ศิลปบรรเลง นางมรกต ศรีสุข นางสาวปารเมนทร คูรัตน์ นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์
2546 ( 160 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย" ในสภาวะที่การแข่งขันในเวทีโลกเป็นไปอย่างเข้มข้นและรุนแรงเช่นในปัจจุบันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นเครื่องตัดสินความได้เปรียบในการแข่งขันและความสามารถที่จะดำรงอยู่ของประเทศอย่างมีเสถียรภาพอย่างไรก็ตามความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยยังอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล กล่าวคือ ในการจัดอันดับของ The International Institute for Management Development (IMD) ปี 2544 ประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับ 49 ในด้านโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ จากทั้งหมด 49 ประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

โดย รศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
2546 ( 296 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย" ในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกำลังอยู่ในระยะเวลาของการปฏิรูปการศึกษาเช่นเดียวกับประเทศไทย

รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง แม่ชีกับภารกิจทางการศึกษาในประเทศไทย

โดย ดร.ปาริชาติ สุวรรณบุบผา
2547 ( 98 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "แม่ชีกับภารกิจทางการศึกษาในประเทศไทย" ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ซึ่งได้รับการกำหนดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตามหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ในมาตรา 81 ระบุว่า "รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษญกิจและสังคมสร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง"

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย รูปแบบ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบูรณาการศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีการจัดการศึกษาในระบบ

โดย นางพิศมัย แพ่งนุเคราะห์ นายสมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ นางณิชกมล ดวงมาลย์
2549 ( 62 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "รูปแบบ ยุทธศาสตร์และแนวทาง การบูรณาการศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีการจัดการศึกษาในระบบ" ซึ่ง “วัด”เป็นสถาบันหลักในชุมชนที่ให้การอบรมกล่อมเกลา จิตใจ ให้ความรู้พื้นฐานจนถึงวิชาชีพ รวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมไทยมาช้านาน ภารกิจสำคัญของวัดก็คือ การจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ที่เรียกว่า การศึกษา พระปริยัติธรรมและการให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ที่เรียกว่า การศึกษาสงเคราะห์ รวมทั้งการเผยแผ่ศาสนธรรม เพื่อให้ประชาชนคนไทยเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย รูปแบบ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการบูรณาการศาสนากับการศึกษาของวัดในพระพุทธศาสนา:กรณีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

โดย นางพิศมัย แพ่งนุเคราะห์ นายสมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ นางณิชกมล ดวงมาลย์
2549 ( 153 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "รูปแบบ ยุทธศาสตร์และแนวทางการบูรณาการศาสนากับการศึกษาองวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย" ซึ่ง “วัด”เป็นสถาบันหลักในชุมชนที่ให้การอบรมกล่อมเกลา จิตใจ ให้ความรู้พื้นฐานจนถึงวิชาชีพ รวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมไทยมาช้านาน ภารกิจสำคัญของวัดก็คือ การจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ที่เรียกว่า การศึกษา พระปริยัติธรรมและการให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ที่เรียกว่า การศึกษาสงเคราะห์ รวมทั้งการเผยแผ่ศาสนธรรม เพื่อให้ประชาชนคนไทยเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทการจัดการศึกษาการเผยแผ่ศาสนธรรม:กรณีศึกษา วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

โดย นางพิศมัย แพ่งนุเคราะห์ นางรัชนี พึ่งพาณิชยกุล นายสมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์
2549 ( 49 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเถทการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศึกษา วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร" ซึ่ง วัด คือ แหล่งการเรียนรู้สำคัญที่มีรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา การเผยแผ่ศาสนธรรม และยุทธศาสตร์การบูรณาการศาสนากับการจัดการศึกษาในทุกระบบ ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ ในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างหลากหลาย

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทการจัดการศึกษาการเผยแผ่ศาสนธรรม:กรณีศึกษา วัดพระธาตุช้างค้ำ อ.เมือง จ.น่าน

โดย นางพิศมัย แพ่งนุเคราะห์ นางสาวประภาพรรณ วงศาโรจน์ นางรัชนี พึ่งพาณิชยกุล นายสมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ นางสาวสอาดลักษณ์ จงคล้ายกลาง นางณิชกมล ดวงมาลย์
2549 ( 204 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเถทการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศึกษา วัดพระธาตุช้างค้ำ เขตเมือง จังหวัดน่าน" ซึ่ง วัด คือ แหล่งการเรียนรู้สำคัญที่มีรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา การเผยแผ่ศาสนธรรม และยุทธศาสตร์การบูรณาการศาสนากับการจัดการศึกษาในทุกระบบ ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ ในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างหลากหลาย

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทการจัดการศึกษาการเผยแผ่ศาสนธรรม:กรณีศึกษาวัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โดย นางพิศมัย แพ่งนุเคราะห์ นางสาวประภาพรรณ วงศาโรจน์ นางรัชนี พึ่งพาณิชยกุล นายสมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ นางสาวสอาดลักษณ์ จงคล้ายกลาง นางณิชกมล ดวงมาลย์
2549 ( 63 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเถทการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศึกษา วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี" ซึ่ง วัด คือ แหล่งการเรียนรู้สำคัญที่มีรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา การเผยแผ่ศาสนธรรม และยุทธศาสตร์การบูรณาการศาสนากับการจัดการศึกษาในทุกระบบ ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ ในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างหลากหลาย

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม:กรณีศึกษาวัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โดย นางพิศมัย แพ่งนุเคราะห์ นางสาวประภาพรรณ วงศาโรจน์ นางรัชนี พึ่งพาณิชยกุล นายสมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ นางสาวสอาดลักษณ์ จงคล้ายกลาง นางณิชกมล ดวงมาลย์
2549 ( 103 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเถทการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศึกษา วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ซึ่ง วัด คือ แหล่งการเรียนรู้สำคัญที่มีรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา การเผยแผ่ศาสนธรรม และยุทธศาสตร์การบูรณาการศาสนากับการจัดการศึกษาในทุกระบบ ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ ในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างหลากหลาย

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม:กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โดย นางพิศมัย แพ่งนุเคราะห์ นางสาวประภาพรรณ วงศาโรจน์ นางรัชนี พึ่งพาณิชยกุล นายสมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ นางสาวสอาดลักษณ์ จงคล้ายกลาง นางณิชกมล ดวงมาลย์
2549 ( 146 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเถทการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศึกษา วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วัด คือ แหล่งการเรียนรู้สำคัญที่มีรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา การเผยแผ่ศาสนธรรม และยุทธศาสตร์การบูรณาการศาสนากับการจัดการศึกษาในทุกระบบ ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ ในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างหลากหลาย