OEC e-Library

การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลและองค์กรการศึกษาและ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้มีช่องทางในการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง โดยเน้นการเรียนรู้ผ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

ประเภทของหนังสือในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดตามพันธกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้แก่

  • 1. นโยบายและแผนการศึกษา
  • 2. ผลงานวิจัยทางการศึกษา
  • 3. ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา
  • 4. การประเมินผลทางการศึกษา
  • 5. กฎหมายการศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กฎหมายหลัก และกฎหมายรอง
  • 6. สื่อมัลติมีเดียและนวัตกรรมทางการศึกษา
  • 7. อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้)

การจัดหมวดหมู่หนังสือเพื่อจัดทำระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ในแต่ละประเภทหนังสือ จัดแบ่งตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. 2556-2558 และ กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) ที่มีความสอดคล้องกัน