นโยบายและแผนการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

แผนการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2546 ( 174 หน้า)

เอกสารเรื่อง "แผนการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช" นี้ เป็นการนำเสนอสาระสำคัญของร่างกฎหมาย No Child Left Behind Act of 2001 เพื่อปรับปรุงการปฏิรูปการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แผนการดำเนินงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในวาระการปฏิรูปการศึกษาของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู.บุช โดยมีเป้าหมายที่จะให้เด็กอเมริกันทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า เอกสารดังกล่าวนี้ จะเป็นตัวอย่างและแนวทางสำหรับการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย จึงได้สรุปและเรียบเรียงเพื่อพิมพ์เผยแพร่

ยุทธศาสตร์ทางปัญญา และการปฏิรูปการศึกษาที่พาประเทศพ้นวิกฤติ

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศน์ วะสี
2546 ( 101 หน้า)

เอกสาร "ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการปฏิรูปการศึกษาที่พาประเทศพ้นวิกฤต" เป็นผลงานการนำเสนอของศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศน์ วะสี เพื่อต้องการเห็นประเทศไทยหลุดพ้นวิกฤตการณ์ถาวรและคนไทยมีความภูมิใจในศักดิ์ศรีและคุณค่าของการเป็นคนไทย

การวางแผนการปฏิรูปการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา : การจัดการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2546 ( 33 หน้า)

การวางแผนปฏิรูปการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา : การจัดการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้สรุปและเรียบเรียง ผลงาน เรื่อง การวางแผนปฏิรูปการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา : การจัดการภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนจากต้นฉบับ เรื่อง Planning Education Reforms in Developing CountriesThe Contingency Approach โดย Dennis A. Rondinelli John Middleton และ Adriaan M. Verspoor

การนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในนิวซีแลนด์ ค.ศ 1987-1997(กรณีศึกษา)

โดย ผู้แปล: นางสาวภัทรนันท์ พัฒิยะ บรรณาธิการ: นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์
2546 ( 239 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในนิวซีแลนด์ : ค.ศ. 1987-1997" กล่าวถึงนิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งผู้เขียนได้เน้นถึงกระบวนการปฏิรูปการศึกษาโดยกล่าวถึงบริบททางเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการ นำนโยบายปฏิรูปไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นที่ยังเป็นปัญหาอยู่ และบทเรียนจากประสบการณ์ของนิวซีแลนด์ ด้วยเหตุนี้ประสบการณ์ในการนำนโยบายปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในนิวซีแลนด์ จึงอาจนำมาใช้เป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย นับตั้งแต่ผู้บริหาร นักการเมือง จนถึงครู ผู้ปกครอง และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา

โดย ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และคณะ
2547 ( 74 หน้า)

เอกสารเรื่อง "ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2547)" ฉบับนี้เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและได้ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดซึ่งพบว่าในบางเรื่องมีความก้าวหน้าไปมาก แต่ยังมีบางเรื่องที่ไม่ชัดเจนในแนวทางการดำเนินงานและในบางประเด็นยังไม่ได้มีการมองภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระบบ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา เพื่อทำหน้าที่ศึกษาและกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อประสานและผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่างๆ

โดย รศ.ดร.อุทัย บุญประเสริฐ
2548 ( 37 หน้า)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2555)

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2552 ( 11 หน้า)

เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)

โดย สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2553 ( 47 หน้า)

เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) จัดทำขึ้นเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจึงกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่บัดนี้จนสิ้นสุด พ.ศ.2561

นโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๑)

โดย สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2554 ( 261 หน้า)

เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้ การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2554-2561) กล่าวถึงเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.)ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจึงกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย สำหรับการดำเนินงานตั้งแต่บัดนี้จนสิ้นสุด พ.ศ.2561

แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสันติสุข ปี 2548-2551

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2549 ( 8 หน้า)

แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสันติสุข ปี 2548-2551 กล่าวถึงแม้ว่ารัฐบาลได้จัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่จากการติดตามและประเมินผล พบว่า การศึกษาของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้เรียนอย่างทั่วถึง มีคนที่ไม่ได้รับการศึกษาอยู่จำนวนมาก จึงทำให้การศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมาก นอกจากนี้ ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนก็ต่ำกว่าเช่นเดียวกัน

ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ด้านศักยภาพของคนไทย

โดย
2546 ( 29 หน้า)

เอกสารเรื่อง ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : ด้านศักยภาพของคนไทย กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และการลงทุน ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2544 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ได้มอบหมายให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับด้านศักยภาพของคนไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ และเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ พ.ศ.2540