นโยบายและแผนการศึกษา >>> อื่น ๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับเกาหลี ก้าวสู่อนาคตด้วยพลังทรัพยากรมนุษย์

โดย ศรีน้อย โพวาทอง
2546 ( 5 หน้า)

เอกสารเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับเกาหลี : ก้าวสู่อนาคตด้วยพลังทรัพยากรมนุษย์” ฉบับนี้กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติสำหรับเกาหลี ซึ่งกระทรวงการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณรัฐเกาหลีจัดทำขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้เกาหลีเป็นประเทศมหาอำนาจด้านทรัพยากรมนุษย์และความรู้ โดยเอกสารฉบับนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคที่ 1 กล่าวถึงเกาหลีในปัจจุบันและในอนาคต และภาคที่ 2 นำเสนอนโยบายหลักที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติ

Synopsis of the National Scheme of Education B.E. 2545-2559 (2002-2016)

โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
2546 ( 51 หน้า)

Synopsis of the National Scheme of Education of B.E. 2545-2559 (2002-2016) Mandated by the constitutional provisions and Section 33 of the National Education Act of 1999, the Office of the National Education Commission (ONEC) has taken the necessary measures to prepare the National Scheme of Education, Culture, Art and Culture, which will be renamed “the National Scheme of Education ,“ to serve as a strategic plan to ensure harmonization of the efforts for education reform throughout the country during the 15-year period of 2002-2016. The Scheme is aimed at the integration of all aspects of the quality of life. It is also attuned to other visions policies, measures and legislations relating to the development of the Thai society during this period of reform.

แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)

โดย ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต และคณะ
2546 ( 196 หน้า)

แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) กล่าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 33 บัญญัติให้มีการจัดทำแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่เน้นการนำสาระสำคัญดังกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์การพัฒนาระยะยาว 20 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 9 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป็นแผนปฏิรูปหลักด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการสร้างชาติ สร้างคนและสร้างงาน ตามหลักการแห่งนโยบายของรัฐบาลต่อไป แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ มีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เสร็จสมบูรณ์ทั้งกระบวนการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การดำเนินการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึง พ.ศ. 2559 ทึ่สอดคล้องต่อเนื่องกันทั้งประเทศ แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาพื้นฐานในการกำหนดแผนโดยมีการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ บูรณาการเชื่อมโยงเป็นกระบวนการเดียวกัน ทั้งนี้มี “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม และมุ่งไปสู่การอยู่ดีมีสุขของคนไทยทั้งปวง

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2549)

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2551 ( 64 หน้า)

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) กล่าวถึงที่มาด้วยเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาอย่างครอบคลุม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และการทบทวนสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาของประเทศ

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)

โดย ดร.สุภาพร โกเฮงกุล นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
2553 ( 77 หน้า)

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) กล่าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 33 บัญญัติให้มีการจัดทำแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่เน้นการนำสาระสำคัญดังกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์การพัฒนาระยะยาว 20 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 9 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป็นแผนปฏิรูปหลักด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการสร้างชาติ สร้างคนและสร้างงาน ตามหลักการแห่งนโยบายของรัฐบาลต่อไปแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ มีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่ จะเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เสร็จสมบูรณ์ทั้งกระบวนการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การดำเนินการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึง พ.ศ. 2559 ทึ่สอดคล้องต่อเนื่องกันทั้งประเทศ แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาพื้นฐานในการกำหนดแผนโดยมีการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ บูรณาการเชื่อมโยงเป็นกระบวนการเดียวกัน ทั้งนี้มี “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม และมุ่งไปสู่การอยู่ดีมีสุขของคนไทยทั้งปวง

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) : ฉบับสรุป

โดย ดร.สุภาพร โกเฮงกุล นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
2553 ( 80 หน้า)

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ฉบับสรุป กล่าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 33 บัญญัติ ให้มีการจัดทำ แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่เน้นการนำ สาระสำคัญดังกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์การพัฒนาระยะยาว 20 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 9 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป็นแผนปฏิรูปหลักด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการสร้างชาติ สร้างคนและสร้างงาน ตามหลักการแห่งนโยบายของรัฐบาลต่อไป แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ มีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เสร็จสมบูรณ์ทั้งกระบวนการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การดำเนินการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึง พ.ศ. 2559 ทึ่สอดคล้องต่อเนื่องกันทั้งประเทศ แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาพื้นฐานในการกำหนดแผนโดยมีการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ บูรณาการเชื่อมโยงเป็นกระบวนการเดียวกัน ทั้งนี้มี “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน มีดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม และมุ่งไปสู่การอยู่ดีมีสุขของคนไทยทั้งปวง

นโยบายด้านวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา

โดย Clifford Lincoln แปลและเรียบเรียงโดย สุทธาสินี วัชรบูล
2546 ( 84 หน้า)

เอกสารเรื่อง นโยบายด้านวัฒนธรรมของประเทศแคนาดา กล่าวถึง "วัฒนธรรม” คือ สิ่งที่มีคุณค่าและเป็นกุญแจสำคัญในการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี และมรดกที่มีคุณค่าของชาติ ในการก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ที่ซึ่งเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และมีอิทธิพลก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างชนในชาติ รวมทั้ง กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทางด้านการค้าในระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงจำเป็นที่รัฐบาลกลางจะได้กำหนดบทบาทของตนขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมแก่การสนับสนุนงานวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" Clifford Lincoln ประธานคณะกรรมการประจำว่าด้วยมรดกวัฒนธรรมได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายทางวัฒนธรรมขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 1997 โดยได้เดินทางพบปะกับคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญในทุกภูมิภาค เขาได้ตั้งประเด็นสำหรับการทำงานไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1)บทบาทของรัฐบาลกลางในการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมในอดีต 2) บทบาทรัฐบาลกลางในปัจจุบัน 3)บทบาทของรัฐบาลกลางที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมในอนาคต รายงานฉบับนี้ขึ้นอยู่กับการสังเคราะห์เอกสารซึ่งได้รับจากผู้เข้าร่วมโครงการ สิ่งที่ได้รับจากเอกสารก็คือ ความรู้สึกและการสะท้อนความเข้าใจของชาวแคนาดาที่มีต่องานด้านวัฒนธรรม

รายงาน เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษานานาชาติของประเทศไทย

โดย รท.หญิง วันทนีย์ ไทยเที่ยง
2546 ( 53 หน้า)

รายงานเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษานานาชาติของประเทศไทย กล่าวถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อศึกษา แนวคิด วิธีการ และยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจการศึกษานานาชาติของประเทศต่างๆ ที่เป็นผู้นำในตลาดการศึกษานานาชาติ

ยุทธศาสตร์การนำแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒธรรมแห่งชาติสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ

โดย รศ.ดร. กล้า ทองขาว
2546 ( 162 หน้า)

ยุทธศาสตร์การนำแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ สู่ความสำเร็จในการปฏิบัติ กล่าวถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดทำแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้น ตามบทบัญญัติ มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ และระดับโรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องต่อเนื่องกันทั้งประเทศ

แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ : สรุปสาระสำคัญ

โดย
2546 ( 90 หน้า)

เอกสารเรื่อง "แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559)" ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งชาติ มีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เสร็จสมบูรณ์ทั้งกระบวนการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การดำเนินการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปี พ.ศ. 2559 ที่สอดคล้องต่อเนื่องกันทั้งประเทศ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ (พ.ศ.2548-2551) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย นางนิรมล กิตติวิบูลย์ นางสาววาณี ทัพพะปุรณะ
2548 ( 220 หน้า)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ พ.ศ.2548-2551 กล่าวถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำข้อเสนอนโยบาย และวางแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้คนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต และสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สำนักงานฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ และศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจสำคัญดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ(พ.ศ. 2545-2549 : ฉบับสรุป)

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2551 ( 155 หน้า)

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) ฉบับสรุป กล่าวถึงที่มาด้วยเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาอย่างครอบคลุม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และการทบทวนสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาของประเทศ