นโยบายและแผนการศึกษา >>> การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2549 ( 130 หน้า)

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับหลักศาสนา วิชาสามัญ และวิชาชีพ หลักการดังกล่าวได้นำมาใช้เป็นฐานความคิดหลักในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง