นโยบายและแผนการศึกษา >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 174 หน้า)

กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ฉบับนี้ จัดทำเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นฐานคิดและแนวปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งกระตุ้นและผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยให้มากขึ้น เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศต่อไป